Nieuwsbrief MOV feb/mrt/apr

NIEUWSBRIEF VAN DE M.O.V.GROEP VAN DE R.K.GELOOFSGEMEENSCHAOP HUIZEN FEBRUARI/MAART/APRIL

VASTENTIJD/VASTENACTIE:

Hongerdoek van 2019/2020 ‘Mens, waar bent u ?’ door Uwe Appold, veelzijdig kunstenaar, geboren in 1942, Wilhelmshaven.

Op dit hongerdoek zijn geen afbeeldingen van mensen te zien. Dat leidt meteen tot de vraag: “Mens waar ben je ?”. De vraag die God ook stelt in het scheppingsverhaal wanneer Adam en Eva zich verborgen houden voor God. De vraag daagt ons uit na te denken over waar en waarvoor we zelf staan, wie we zijn. Naar wie ik mijn oor te luister leg en of ik (te) snel een oordeel vel.

De vraag “Mens waar ben je?” doelt op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel. De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je heen ?, Wat is onze gezamenlijke toekomst ?

In het midden van de hongerdoek is van boven naar beneden aarde uit Getsemane verwerkt. Op deze aarde rust een gouden cirkel, symbool van God. In het midden staat het gemeenschappelijke huis dat nog niet af is en waaraan mensen in gezamenlijkheid kunnen bouwen. De cirkel ligt een beetje links van het midden, geloven staat niet meer in het centrum in de westerse samenleving. Het kleine rode kruis, symbool voor het lijden van Jezus staat helemaal aan de rand. Jezus’ boodschap was en is immers bij voorkeur bestemd voor de mensen aan de rafelranden van de maatschappij.

Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de Vastentijd (40 dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen, als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de Vastentijd en het daarmee gepaard gaande hongergevoel, kwam de benaming HONGERDOEK  in zwang.

De nieuwe hongerdoeken leggen een verbinding tussen de traditie van het vasten en hedendaagse wereldwijde problemen als honger en armoede. Elke 2 jaar nodigt Misereor een schilder uit Afrika, Latijns Amerika of Azië uit om een schilderij te maken. Van het schilderij worden hongerdoeken gemaakt die gebruikt worden voor bezinningsmomenten tijdens de 40-dagentijd.

 VASTENACTIE : Werken aan je toekomst – Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne van Vastenactie in de 40-dagentijd 2020 – van 26 februari t/m 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen n.l. beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Tegenwoordig gaat ruim 90 % van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 %. Vooral vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken.

Wat doet Vastenactie ?

In 2020 zet Vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunt Vastenactie mensen bij het opzetten van een eigen onderneming. Dankzij deze hulp verdienen al deze mensen straks genoeg om zichzelf en hun gezin te onderhouden. Ook zijn ze dan beter in staat om bij te dragen aan hun gemeenschap.

U kunt uw bijdrage storten op: NL77 INGB 0003 934700 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen.

Huizermaatweg 61, 1273 NL Huizen.

Namens de M.O.V. (Missie – Ontwikkeling- en Vredesgroep) Huizen – Blaricum-Bijvanck, alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage !

Nieuwsbrief MOV december


NIEUWSBRIEF VAN DE MOV GROEP VAN DE R.K. PAROCHIE HUIZEN VOOR DECEMBER


ONS ADVENTSPROJECT VOOR DIT JAAR IS

Hulp aan 2 miljoen Venezolanen in Peru

Wat is er aan de hand?

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen.

Daarom steunt Adventsactie projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doen we dat?

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Wij als M.O.V. (Missie Ontwikkeling- en Vredesgroep) willen mede namens u ons inzetten voor bovengenoemd project in Peru.

De kaars van de hoop mag niet doven

Er zitten zeven arme families bij elkaar. Het Kerstfeest nadert.

Wanneer het donker wordt, worden 3 kaarsen aangestoken. Een kind steekt de eerste kaars aan en zegt: “Kerst is het feest van de vreugde”. Daarop snauwt een van de oudere familieleden: “We hebben honger en we zijn werkloos. Waar vind je vreugde ? Doof snel die kaars”.

Het kind bij de tweede kaars zegt aarzelend: “Kerstmis brengt het licht van de vrede”. Uit meerdere monden klinkt het: “Vrede ? Waar vind je die vandaag nog ? We hebben niet eens vrede met onszelf en met onze naasten nog minder”. Weg met dat licht ! Er is geen vrede op aarde”.

Een klein meisje houdt haar hand als een schild om het licht van de laatste kaars. De aanwezigen durven nauwelijks te ademen. In de stilte klinkt de stem van het meisje, zacht maar zeker: Ik draag het licht van de hoop !”Niemand spreekt haar tegen.

Niemand vraagt haar het licht te doven. Allen staren naar dat ene vlammetje, dat de duisternis doorbreekt. Als ook dit licht uitgaat, wordt alles donker. Iedereen heeft slechts één gedachte: “Het licht van de hoop mag niet doven”.

MOV nieuwsbrief oktober

Oktobermaand = Missiemaand

Gedoopt en Gezonden is het thema voor deze buitengewone missiemaand    uitgeroepen door paus Franciscus. Het thema gaat dit jaar over Noordoost-India. Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop en gericht is op allen die gedoopt zijn.

Missie is “een gezonden zijn”, die leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie. De buitenlandse Birgittinessen die in Weert hun missie zien en de deuren van hun klooster open zetten voor gasten.

Solidaridad dat zich al 50 jaar inzet voor een meer rechtvaardige wereld voor eerlijke prijzen voor producenten en arbeiders in onder meer koffie,- cacao- en kledingindustrie. En ook wij parochianen hebben een missie volgens Samuel Goyvaert. Hij laat in een artikel zien dat missie niet een losstaand iets is, maar dat liturgie en missie met elkaar verbonden zijn. Dat wij samen hierover moeten discussiëren. Het project is dit jaar: Noordoost-India. Het gebied in het noordoosten van India bestaat uit zeven deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ worden genoemd.

Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. 

Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officiёel erkende talen Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. In de deelstaat Arunachai Pradesh in de Himalaya zijn afscheidingsbewegingen actief. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in eigen land. Missio besteed aandacht aan de katholieke gelovigen in Noordoost-India.

Ook wij, als M.O.V.groep willen mede namens u ons  hiervoor blijven inzetten en zien uw bijdrage voor dit project graag tegemoet. Voor dit doel is in De Zaaijer een acceptgiro bijgesloten die u hiervoor kunt gebruiken. Ook kunt u een bijdrage storten op rekening NL77INGB0003934700 ten name van Missionaire

Werkgroep Huizen.

Op de eerste en derde zondag in oktober wordt hier speciaal aandacht aan gegeven Wilt u meer lezen over lezen over de Seven Sisters gaat u dan naar deze link

De opbrengst van de collectes in de afgelopen maanden: Week Nederlandse Missionarissen  € 288,95,  O.E.C. € 106,34, Roepingenzondag € 80,65 en MIVA € 135,00

 Gebed van Paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand.

Hemelse Vader

Toen Uw enige  Zoon Jezus Christus opstond uit de doden zond Hij zijn leerlingen uit
Om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel .
Wij delen allemaal in de missie van de kerk.
Sterk ons met de gaven van de Geest, zodat wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie.

Zo kan de Kerk haar opdracht, die nog lang niet voltooid is, nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.
Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus, die met U leeft en heerst, in eenheid met
de heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen

Nieuwsbrief MOV oktober

Oktobermaand = Missiemaand

Gedoopt en Gezonden is het thema voor deze buitengewone missiemaand    uitgeroepen door paus Franciscus.

Het thema gaat dit jaar over Noordoost-India.

Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop en gericht is op allen die gedoopt zijn. Missie is “een gezonden zijn”, die leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie. 
De buitenlandse Birgittinessen die in Weert hun missie zien en de deuren van hun klooster open zetten voor gasten.
Solidaridad dat zich al 50 jaar inzet voor een meer rechtvaardige wereld voor eerlijke prijzen voor producenten en arbeiders in onder meer koffie,- cacao- en kledingindustrie. 
En ook wij parochianen hebben een missie volgens Samuel Goyvaert. 
Hij laat in een artikel zien dat missie niet een losstaand iets is, maar dat liturgie en missie met elkaar verbonden zijn. Dat wij samen hierover moeten discussiëren.

Het project is dit jaar: Noordoost-India. Het gebied in het noordoosten van India bestaat uit zeven deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ worden genoemd.
Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. 

Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officiёel erkende talen Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. In de deelstaat Arunachai Pradesh in de Himalaya zijn afscheidingsbewegingen actief. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in eigen land. Missio besteed aandacht aan de katholieke gelovigen in Noordoost-India.

Een kopje thee

India is na China de grootste theeproducent ter wereld. Assam is de productiefste regio in het land. Daar wordt de helft van de Indiase thee geproduceerd. 
Ook wij, als M.O.V.groep willen mede namens u ons  hiervoor blijven inzetten en zien uw bijdrage voor dit project graag tegemoet. Voor dit doel is in De Zaaijer een acceptgiro bijgesloten die u hiervoor kunt gebruiken.

Op de eerste en derde zondag in oktober wordt hier speciaal aandacht aan gegeven.
Wilt u meer lezen over lezen over de Seven Sisters gaat u dan naar deze link

De opbrengst van de collectes in de afgelopen maanden: Week Nederlandse Missionarissen  € 288,95,  O.E.C. € 106,34, Roepingenzondag € 80,65 en MIVA € 135,00

MOV nieuwsbrief juni 2019

NIEUWSSBRIEF VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE RK.PAROCHIE IN HUIZEN VAN JUNI  2019

WNM (Week Nederlandse Missionaris) – Pinksteractie 2019

Geloven in de ander – een wereldwijde missie

Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. De week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt deze bevlogen mannen en vrouwen financieel, zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen blijven inzetten voor hun medemens. Gesterkt en geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Bij hun werk hebben zij ook uw steun nodig!

“We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen”. “Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s, ”vertelt Jet Nauta (48). Met steun van de week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij uitgezonden als missionair werker in Mexico. Het land waaraan zij haar hart verloor. Geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Maya- bevolking leefde -en nog steeds leeft- besloot Jet zich voor hen in te zetten. ”Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden”, weet de van oorsprong Amsterdamse. Daarom werkt Jet bij de Vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt kwetsbare groepen, stuurt waarnemers naar de gebieden zodat de Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten die er liggen. De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord. Jet: “We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het geweld escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij zoeken ook mensen op in de inheemse dorpen die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen onder een zeiltje bivakkeren”. En dat brengen Jet en haar collega’s internationaal onder de aandacht.

Zuster Willy is nu een vluchteling met een tas. Ze moest in oktober Kameroen uit vluchten waar ze op dat moment alweer 15 jaar werkte: zuster Willy van Mer (72). Toen de Missiezuster Catechisten van het Heilig Hart hoorde dat opstandelingen haar wilden ontvoeren en losgeld wilden vragen voor haar vrijlating, besloot ze met haar medezusters voor enkele maanden naar huis te gaan. Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na bijna 40 jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling een vluchteling met een reistas. Het is vooral sinds 2016 onrustig in Kameroen. Het Engelstalige deel wil zich afsplitsen van het Franstalige. Dat gaat steeds vaker gepaard met geweld. “We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan”, vertelt zuster Willy. Zij had in Baba een huis vol zwangere vrouwen die bijna uitgerekend waren. Zij moesten met hun dikke buiken onder de bedden schuilen. In korte tijd zijn een seminarist, een jonge Mill Hill-missionaris en een Amerikaanse Baptistenpastor vermoord. Zuster Willy heeft een dubbele roeping: zij is religieus en verpleegkundige.

Pinksteractie 1 t/m 9 juni 2019

De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun wereldwijde missie. Ook in 2019 kunt u met uw bijdrage het verschil voor hen maken. Uw steun voor de Pinkstercollecte is daarbij onmisbaar.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op naam van de Missionaire Werkgroep Huizen, rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00,  o.v.vv. Week Nederlandse MissonarisDe WNM hoopt van harte op uw betrokkenheid.

Verder is de opbrengst van de Vastenactie in onze parochie in totaal €.  2734,00.

MOV nieuwsbrief maart/april

NIEUWSBRIEF VAN MAART/APRIL 2019 VAN DE MOV GROEP R.K. PAROCHIE HUIZEN.

VASTENACTIE 2019: ‘WATER VERANDERT ALLES!’

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd.

De watercrisis in cijfers 

844 miljoen mensen hebben géén schoon drinkwater ter beschikking;

263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water;

2,3 miljard mensen beschikken niet over sanitaire basisvoorzieningen;

jaarlijks gaan 443 miljoen schooldagen verloren omdat kinderen ziek thuis blijven door het drinken van verontreinigd water; 

de helft van alle ziekenhuisbedden op de wereld wordt ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden; 

in ontwikkelingslanden wordt ongeveer 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water; 

en iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water.

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming ‘hongerdoek’ in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.

Praktische informatie

U kunt de tentoonstelling bezoeken van donderdag 7 maart t/m Goede Vrijdag 19 april 2019 in de Domkerk in Utrecht (Achter de Dom 1). De toegang is gratis.

Openingstijden Domkerk:

      • maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur

      • zaterdag van 11.00 – 15.30 uur

      • zondag van 13.30 – 16.00 uur

Uw bijdrage voor de vastenactie wort zeer op prijs gesteld.

Bent u de acceptgiro kwijt geraakt dank kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL 77 INGB 0003 9347 00. t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen onder vermelding van Vastenactie.

MOV nieuwsbrief oktober

NIEUWSBRIEF M.O.V.GROEP .R.K.GELOOFSGEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

.Jaarlijks houdt Missio tijdens de Wereldmissiemaand oktober een aktie, dit jaar voor Ethiopië.

“God is ons een toevlucht en een sterkte”

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Arm land met rijke cultuur

Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Als enige land in Afrika is Ethiopië nooit gekoloniseerd geweest (afgezien van een vijf jaar durende bezetting door Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen ontwikkelen. Maar liefst zeven plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Zoals Axum, de oudste stad en de rotskerken van Lalibela. 

Christelijk land

Het Ethiopisch-orthodoxe christendom met zijn
religieuze en culturele factor in Ethiopië. Heel bijzonder voor Sub-Sahara Afrika: ze is de enige nog bestaande kerk die niet door Europese missionarissen is gesticht, maar in de
4e eeuw door de uit Syrië afkomstige Frumentius. Elk orthodox kerkgebouw heeft een tabot, een kopie van de Ark van het Verbond. Hij wordt op speciale feestdagen in processie rond de kerk gedragen. Men gelooft dat de originele Ark zich in Axum bevindt.

Steun voor koffieboeren

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa in het vicariaat Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

Een toevlucht bieden

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op. Ongeveer 900.000 mensen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea vonden hier een toevlucht.

In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt.

Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. sommigen is Ethiopië de wieg van de mensheid. Hier werd in 1974 het skelet van de oudste bekende mens (“Lucy”) gevonden. De laatste keizer, Haile Selassie, werd in 1974 afgezet. Van 1974 tot 1991 was Ethiopië een communistische staat. Sindsdien is het een republiek.

Op zondag 7 oktober is er aandacht besteed in het kader van wereldmissiedag van de kinderen.

Op missiezondag 21 oktober wordt er wereldwijd aandacht besteed aan Ethiopië.

.U  kunt  uw bijdrage storten op rekening  NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

De collecte voor de Miva heeft op 26 augustus j.l. € 95,35 opgebracht.

MOV nieuwsbrief augustus/september

NIEUWSBRIEF  AUGUSTUS/SEPTEMBER M.O.V. GROEP R.K. GEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

Week Nederlandse Missionaris (Pinksteren) :

de opbrengst van de zondag collecte hiervoor was E 247,- waarvoor namens de missionarissen onze hartelijke dank !

MIVA-collecte in het weekend van 25 en 26 augustus 2018 :

Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor een project in één van de armste regio’s van Zimbabwe. Een gebied waar medische zorg voor de allerarmsten onbereikbaar is.

Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika, begrensd door Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Mozambique. Het land heeft ongeveer 16 miljoen inwoners. Er zijn 16 officiële talen met Engels, Shona en Ndebele als meest gebruikte.

De economie van Zimbabwe is sterk afhankelijk van de mijn- en landbouwsector. Naar schatting zijn er ruim 900.000 mensen met een handicap, waarvan 370.000 kinderen. Slechts 10% van deze kinderen gaat naar school.

Gelukkig zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. In deze arme regio bezoekt medisch personeel van het Silobela ziekenhuis de afgelegen dorpen om de meest kwetsbaren te helpen.

Kinderen en jongeren met een beperking worden opgespoord en krijgen de juiste zorg.

Hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. Sommige veldwerkers lopen uren naar de dorpen om gezinnen van medische hulpmiddelen te voorzien zoals een rolstoel of krukken.

MIVA wil deze veldwerkers helpen. Een auto maakt dan het verschil. Met de bijdrage uit de collecte willen we de teams van veldwerkers van een auto voorzien.

Samen met u helpen wij ze op weg om nog meer kinderen en jongeren te bereiken en hen de zorg te geven die zo hard nodig is.

Graag uw aandacht hiervoor;

 

Verder is van 15 – 23 september  weer de Vredesweek/Pax..

Ons gebed in deze vredesweek is zeer belangrijk.

Hieronder een beeldmeditatie

RECHT OP VREDE

Als een kind je aankijkt

Wat zeggen dan haar ogen:

Heb jij vandaag iets te eten voor mij

Of morgen misschien?

 

Als een kind je aankijkt

Wat fluisteren dan zij lippen:

Kan ik rustig slapen vannacht

Misschien wel in mijn eigen bed?

 

 

Als dit kind je aankijkt

Wat vertellen haar gebaren:

Moet ik aldoor bang zijn vandaag

Of kan ik ergens veilig spelen?

 

De ogen van een kind

Doen je beseffen

Dat hij, dat zij leeft,

In vrede leven moet en mag.

 

namens de M.O.V.-groep (Missie-Ontwikkelings en Vredesgroep) Huizen en Blaricum onze hartelijke dank !

 

MOV Nieuwsbrief april/mei

Nieuwsbrief R.K.Geloofsgemeenschap Huizen/Blaricum/Laren

BESTE MENSEN,

In de nieuwsbrief van de maand April/Mei wil ik het accent leggen op de Week Nederlandse Missionaris.

Wij, leden van de MOV-groep van onze parochie, proberen ook dit jaar u weer de nodige informatie te geven over dit project.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering voor hun werk dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun belangrijke missie.

De WNM draagt bij in de kosten van hun welverdiende verlof en van hoge ziektekosten. Ook wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen. Zo helpt de WNM het missiewerk voort te zetten.

De missionarissen en missionair werkers ervaren uw financiële steun als een uiting van solidariteit.
Geloven in de ander. Ieder mens telt mee : Steun de WNM Pinksteractie (12 t/m 20 mei 2018)
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. De WNM voert elk jaar campagne voor deze mensen, die zich iedere dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buitengesloten mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook uw steun nodig ! De steun vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. De campagne draait om missionaris pater Bert Hagendoorn o.f.m. en missionair werker Inge Kuiphuis.

Contact met thuis
Het contact met thuis. Dat is wat de Week Nederlandse Missionaris voor pater Bert Hagendoorn o.f.m. betekent. “Je weet dat je een thuis hebt. Dat er mensen zijn die achter je staan en daar steun je op. Ik heb dan weliswaar administratief een nieuwe nationaliteit (de Indonesische, red.) maar mijn wortels zijn daar waar ik geboren ben”. Pater Bert heeft 46 jaar geleden Nederland verlaten om als missionaris in Indonesië aan de slag te gaan in het land van de Papoea’s. Naast pastoraal werk, zet hij zich in Papoea in voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.

Missionair werker Inge Kuiphuis maakt zich in Guatemala sterk voor de rechten van de boeren en landarbeiders. Koffieplukkers zoals Imelda en haar gezin, die jarenlang keihard werkten op een koffieplantage. Plotseling kregen zij hun loon niet meer uitbetaald. Pas na een lange juridische strijd kregen zij hun geld. “Wij informeren arbeiders over hun rechten en werken samen met vakbonden en andere organisaties om voor betere arbeidsomstandigheden te vechten”.

Pinksteractie 12 t/m 20 mei
De Week Nederlandse Missionaris wil missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Uw steun is daarbij onmisbaar. Dat kunt u door aandacht te schenken aan de WNM tijdens de Pinkstercollecte.
Kijk ook op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

MOV nieuwsbrief februari maart 2018

NIEUWSBRIEF FEBR/MRT 2018 VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE RK. GELOOFSGEMEENSCHAP HUIZEN/BLARICUM

VASTENACTIE-CAMPAGNE 2018  ‘Gaan waar niemand gaat’

Voor het Vastenactie campagneproject 2018 gaan we naar Mbala in het uiterste noorden van Zambia aan de grens met Tanzania. Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld week-inkomen van 0 tot 6,90 Euro per huishouden.

Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: Zambia Compound. Er is geen schoon water, geen riolering en geen elektriciteit in grote delen van Zambia Compound. De wegen zijn er zo slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden. De meeste mensen in Zambia Compound werken als dagloner. De hiv/aids pandemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd : bijna 13% van de volwassenen is geïnfecteerd en veel mensen zijn te zwak om te werken. Veel kinderen krijgen thuis maar één maaltijd per dag en soms zelfs dat niet. Als er wat geld is, worden de jongens naar school gestuurd; van meisjes wordt verwacht dat ze jong trouwen. Naar schatting kan meer dan de helft van de vrouwen hier dan ook niet lezen of schrijven.

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zuster van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters op ‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’; dat is zelf het pad banen. En dat betekent risico’s nemen, jezelf in de waagschaal stellen, mogelijk jezelf verliezen. Het vraagt moed van de zusters maar ook van de deelnemers. Moed is geen angst hebben. Of misschien beter: je angst overwinnen. De zusters en hun medewerkers proberen verblindende angst bij anderen weg te nemen. Zowel de angst bij mensen die getroffen zijn door hiv om toch zo goed als mogelijk met hun lichaam om te gaan als ook de angst bij gezonde mensen, op de eerste plaats familieleden, om toch de relaties met hiv-geïnfecteerden aan te gaan en te handhaven en hen deel van de gemeenschap te laten zijn. De zusters proberen daarbij vooral ook hoop te bieden. Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren ’80 de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in Distress-programma, dat we dit jaar via Vastenactie steunen.

Tot u roepen wij:

Het is nog donker, bijna nacht nog, als een moeder aanklopt. Haar kinderen hebben het koud ’s nachts, op de vloer van hun hut, met slechts een oude plastic zak voor de warmte.

Dan volgt een man. Hij wacht stilletjes bij de voordeur tot iemand hem opmerkt, graatmager.  In vodden. Hij heeft honger. En dorst. Zij zullen vandaag niet de enigen zijn die aanbellen. Ook morgen zullen er mensen komen. En de dag daarna.

Voor iedereen is er een luisterend oor, een arm om de schouder en een helpende hand. Een deken, zeep, wat maїspap, medicijnen of een duwtje in de rug. Niemand wordt weggestuurd.

Wij doen wat niemand doet, zeggen de zusters van deze  congregatie.

Wij proberen ervoor te zorgen dat mensen steun vinden en weer opbloeien en op eigen benen kunnen staan

Wij komen waar niemand komt. En ik zie dat het waar is. (delen uit de poster van de Vastenactie van 2018

Campagneproject

Via de Vastenactiecampagne 2018 steunen we dit HID-programma. Onze bijdrage is voor 300 hiv-positieve mensen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben en die gemiddeld zo’n 6 tot 8 personen in hun huishouden tellen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden en krijgen vervolgens hulp in natura, bijvoorbeeld: zakken zaad of jonge vis, of een klein startkapitaal. Na 3 jaar hebben de deelnemers voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Ieder mens is waardevol

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen op deze wereld een goed leven kan leiden. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht geloof, sekse of afkomst.

Wilt u de mensen in Mbala helpen ? Gebruik dan svp de acceptgiro die u vindt bij De Zaaijer. Kunt u deze niet meer vinden dan kunt u uw bijdrage overmaken op naam van de Missionaire Werkgroep Huizen, rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00, o.v.v. Vastenactie. Meer informatie via www.vastenactie.nl

Opbrengst collecte tijdens de jubileumviering € 225,00 en van de Adventsactie € 746,13.

Wij hopen u graag te ontmoeten tijdens de sobere maaltijd op woensdag 14 februari a.s. om 18.00 uur in de Thomaskerk met in aansluiting om 19.30 uur de aswoensdagviering.

Namens de M.O.V. groep (Missie Ontwikkeling en Vrede) alvast een goede vastentijd toegewenst !