40 dagen actie MOV: 13 maart

Vijfde zondag 13 maart 2016.

De blasfemiewetten (wetten op godslastering) hebben echter nog ernstiger gevolgen en stellen levenslange gevangenisstraf op het ontwijden van de Koran en stellen doodstraf op denigrerende opmerkingen over de islam en Mohammed.

Het samenspel van een discriminerende wetgeving en de omvangrijke

verspreiding van intolerante gedachten via scholen, media en moskeeën hebben in Pakistan een klimaat geschapen, waarin minachting voor en geweld tegen minderheden onderdeel van het maatschappelijk leven lijken te zijn geworden.

Een dieptepunt hierbij vormde december 2009, toen vrijwel alle Pakistaanse kerken als gevolg van bedreigingen hun kerstvieringen afgelasten.

We kunnen concluderen dat de blasfemiewetten gemakkelijk beschuldigingen mogelijk maken. Het is volgens de vele mensenrechten activisten en juristen gemakkelijk voor mensen om misbruik te maken van het systeem.

De kerk is erg blij dat een prestigieus instituut, dat de mening van de islamitische intelligentsia in Pakistan verwoordt, de vervolging van christenen erkent en daar ook iets mee wil doen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de Pakistaanse overheid niks met het rapport en de aanbevelingen zal doen.

Het slagen van een dialoog is erg moeilijk. In eerste instantie moet de overheid erkennen dat er sprake is van discriminatie, een fundamentele ongelijkheid, ook van overheidswege, structureel geweld jegens minderheden en een sociale achterstelling ook op universiteiten en bij overheidsorganen.

Wordt vervolgd.