Nieuwsbrief MOV juni/juli

NIEUWSBRIEF van de M.O.V. R.K. PAROCHIE HUIZEN-BLARICUM-BIJVANCK  JUNI/JULI 2016.

VROUWEN MOETEN HUN STEM LATEN HOREN.

Uit: Mensen met een missie, Week Nederlandse Missionaris.

“Ik was zo ongelooflijk blij toen in Kenia de nieuwe grondwet werd geratificeerd. Ik twijfelde er niet aan, dat hiermee een nieuw hoofdstuk zou beginnen voor vrouwen in deze door mannen gedomineerde maatschappij”, vertelt Phyllis Muena van onze partnerorganisatie Kecosce (Kenya Community Support Center).

De nieuwe grondwet voorziet in een “sterk raamwerk om gendergelijkheid, de gelijkheid tussen man en vrouw, aan te spreken”.

De nieuwe grondwet moet een nieuwe tijd inluiden en voor verbetering zorgen van de positie van vrouwen in het land. Een verandering die een einde maakt aan de traditionele uitsluiting van vrouwen.

“Kenia ondergaat grote veranderingen, Wetten en beleid worden hervormd om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen”, zegt Phyllis Muema.

Zelf staat deze powervrouw aan het roer van onze partnerorganisatie Kecosce in de kustregio van Kenia. Phillis is als Keniaanse vrouw zelf actief in de samenleving. Maar veel vrouwen worden nog steeds volop gediscrimineerd, aangezien de handhaving van de wetten en het invoeren van het beleid zeer te wensen overlaat. “Vrouwen in Kenia zijn sterk ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies waar zij invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming.

Zij hebben ook minder toegang tot onderwijs, werk en land”, stelt Phillis.

De traditionele rolverdeling in het land weerhoudt vrouwen ervan zich te ontwikkelen.

Vooral op het gebied van bestuur, economische groei, voeding en voedselzekerheid.

Voor vrouwen en meisjes op het platteland is de situatie nog nijpender.

Zij spenderen vele uren aan water halen en brandhout verzamelen.

Dat heeft gevolgen voor het schoolbezoek van meisjes en voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen. Zij houden daardoor weinig tijd over om onderwijs te volgen, zelf geld te verdienen of eigen initiatieven te ontwikkelen en activiteiten te ontplooien.

DUURZAAM ONTWIKKELEN

In haar werk om de duurzame (economische) ontwikkeling van vrouwen te stimuleren worden Phillys en haar collega’s regelmatig gedwarsboomd door de lokale besturen.

Deze besturen hebben sinds de nieuwe grondwet is aangenomen veel meer macht en een eigen budget.

“Zij hechten weinig waarde aan gender en aan goed bestuur.

Ontwikkeling wordt vaak ondermijnd door corruptie, bestuurders die zich niet verantwoorden en een elite die overheidssteun onderschept”.

Bij deze situatie leggen Phillys en haar collega’s zich echter niet neer. ‘Met hulp van Mensen met een Missie hebben wij projecten opgestart hier in de kustregio die zich richten op goed bestuur, mensenrechten en het oplossen van conflicten’.

VOL VERTROUWEN VERDER.

Kecosce heeft inmiddels activiteiten uitgevoerd die vrouwenrechten bevorderen en de deelname van vrouwen en minderheden aan de lokale politiek versterken.

Met trots vertelt Phyllis dat het vrouwen gelukt is om fondsen te krijgen van de lokale, maar ook van de nationale overheid.

Inmiddels is het zodat leden van het provinciale parlement activiteiten bezoeken, die gemeenschappen organiseren om zaken aan te kaarten die op het niveau van de provincie behandeld moeten worden. ‘Wij geloven erin dat vrouwen hun stem moeten laten horen.

Het vergt een lange adem de situatie te veranderen.

Maar onze partner is strijdbaar en vol vertouwen.

Drie vrouwen die deelnemen aan onze activiteiten zijn inmiddels benoemd in het provinciaal bestuur’.

HET IS EEN BEGIN.

Kecosce (Kenya Community Support Center) is een non-gouvernementele organisatie, geïnspireerd door het geloof en tien jaar geleden opgericht om goed bestuur te bevorderen, in de hoofdstad Mombasa  en in de kustregio. Dit doet onze partner door de participatie van burgers te bevorderen.

Met het project dat Mensen met een Missie steunt zet Kecosce in op het bewustmaken van verschillende partijen van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden en slaat de organisatie bruggen tussen de lokale overheid en de burger. Daar werkt onze partner aan, maar de organisatie maakt ook deel uit van een netwerk van partnerorganisaties binnen het Kenya Peace Network. De organisat5ie kan rekenen op steun van vele vrijwilligers binnen de gemeenschappen. Kecosce maakt zich sterk voor vrouwen, minderheden en mensen met beperkingen. Laatstgenoemde groep heeft zij in Kenia op de kaart gezet in de Mombasa County Disability Charter.

Daarin zijn de rechten van gehandicapten vastgelegd onder meer met betrekking tot de toegang tot gebouwen en het recht op werk.

Dit zij in Kenia zaken waar met name de lokale overheid zich voor inzet.

————————

Vastenactie 2016

De definitieve opbrengst van de vastenactie van dit jaar bedraagt € 4.766,86

Hartelijk dank aan alle parochianen die die mogelijk hebben gemaakt en op deze plaats zeker een dank je wel aan de katholieke basisschool “De Pionier” in de Bijvancjk voor hun geweldige bijdrage!