Kontaktpunten 3 mei

Vieringen  
Ik ben de deur van de schapen
Jezus zegt in de evangelielezing van deze zondag: “Ik ben de deur van de schapen”. Om dit te begrijpen is het goed om te weten hoe een schaapskooi er in die tijd uitzag. Dat was geen mooi gebouw, maar meer zoiets als het bouwsel op de foto hiernaast. Een muur van op elkaar gestapelde stenen, waar mogelijk afgedekt met takken met doorns als een soort prikkeldraad. Daarin een kleine opening waar de schapen door naar binnen en buiten konden. Er zat geen deur voor deze opening. ’s Nachts sloot de herder de opening af door er voor te gaan staan of zitten.

Als Jezus dus zegt “Ik ben de deur van de schapen” dan vergelijkt hij zichzelf met een herder die zijn kudde behoedt voor dieven, rovers en roofdieren. Jezus zegt even later: “Als iemand door Mij binnenkomt zal Hij gered worden; hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.” Is dit niet een uitnodiging van Jezus aan ons allemaal? Geeft Jezus daarmee niet tegelijkertijd aan hoeveel vrijheid we hebben als we Hem volgen? Als we binnengaan in Zijn schaapskooi en naar Zijn stem luisteren vinden we weidegrond: voedsel en kracht voor op onze weg.

Meer horen of verder nadenken deze gelijkenis van Jezus? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klik op een deze link of kijk op de website voor de link van de vieringen.

De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend: 
Zondag 3 mei om 11:00 uur
Woensdag 6 mei om 10:00 uur
Donderdag 7 mei om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u via deze link.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Geef licht: Huizen helpt Alesd (Roemenië):
Al 30 jaar lang bestaan er hechte vriendschapsbanden tussen onze parochie (samen met de Protestantse Gemeente Huizen) en de gemeenschap in Alesd. Wie er ooit geweest is, zal de hartelijkheid van de Hongaarse Roemenen nooit vergeten.
In Alesd staat het kindertehuis Maria Kajanto. Hier worden 18 kinderen liefdevol verzorgd. Het huis heeft ook een grote sociale functie in het dorp. Het geeft werkgelegenheid aan 12 medewerkers, zorgt ervoor dat het Hongaarstalige onderwijs in het dorp kan blijven bestaan en het zorgt ervoor dat er meer jonge gezinnen in het dorp blijven wonen (waardoor ook ouderen voorzien zijn van mantelzorg).
Ook is in Alesd een aantal jaar geleden een start gemaakt met het geven van thuiszorg. Hierdoor worden vooral ouderen geholpen bij allerlei praktische en medische handelingen. Zo wordt ook sociaal isolement voorkomen. Hierbij is één zorgprofessional betrokken.

De subsidie vanuit de overheid voor beide projecten blijft ver achter bij de werkelijke kosten en daardoor dreigt de hulp aan de kinderen én aan ouderen te stoppen. De Roemeniëgroep heeft beloofd voor een vaste bijdrage garant te staan. Om dat bedrag bijeen te brengen is uw bijdrage aan deze collecte meer dan welkom. Na deze ‘Corona-tijd’ zal de Roemeniëgroep zeker meer acties op touw gaan zetten. Wilt u bijdragen aan deze collecte? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Alesd. Voor nu alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage aan deze collecte.
Deurcollecte roepingenzondag:
Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Er blijven mensen nodig die zich op een bijzondere wijze wijden aan het werk in de kerk, de verkondiging van het Woord Gods en de toediening van de sacramenten. Een priester of diaken is een steun en toeverlaat voor de mensen, juist ook in deze bijzondere tijd. Wij kunnen als kerk niet zonder, maar zij hebben ook onze steun nodig, financieel en met gebed. Met uw bijdrage aan de deurcollecte wordt de opleiding van priesters en diakens financieel ondersteund. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Roepingenzondag.
Nieuws uit de parochie 

Crowdfunding voor betere livestreamvieringen
Sinds vorige week zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie om de livestreamuitzendingen te verbeteren. Door het enthousiasme van de initiatiefnemers en een snelle respons vanuit de locatieraden en het bestuur is de benodigde apparatuur deze week al geïnstalleerd en kunt u vanaf nu genieten van een beter beeld via een vaste link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. Deze aanpassingen kosten ongeveer Є3500. Tot nu toe hebben we al Є250 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Grote klokken zeggen…..
Al een paar weken hebben we op woensdagavond vanaf 19.00 uur samen met alle kerken in Huizen en in Nederland de klokken geluid. Dit als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan. Als troost voor allen die rouwen en voor hen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
We luidden ze als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen. De mensen die zo hard voor ons allemaal aan het werk zijn. Wij hopen dat zij ons hoorden. Op de bus, in het ziekenhuis, in de auto, in de winkel.
Woensdag 29 april hebben we de klokken voor de laatste keer geluid voor dit doel. In de Vituskerk was er deze keer een heel jonge klokkenluider: Stan Poolman Simons twee jaar. Gelukkig werd hij goed begeleid door een geroutineerde luider: Bert Hauptmeijer. Ook Stan heeft natuurlijk een diploma ontvangen.
Op 5 mei zullen we om 12.00 uur de klokken nog een keer luiden, net als vele andere kerkklokken. We vieren dan het feest van 75 jaar leven in een van oorlog bevrijd Nederland in het vertrouwen dat het met de bevrijding van het virus ook de goede kant op gaat.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Gezamenlijk gebed
Het was een prachtig en ontroerend moment: afgelopen donderdag kwamen de voorgangers van de PKN kerken, de Goede Herderkerk en de Oosterlichtkerk, de RK parochie Huizen, de Joodse Gemeente in Bussum en de Turkse en Marokkaanse Moskee bij elkaar. Een initiatief vanuit de Turkse Moskee en verder uitgewerkt door de werkgroep Kerk en Moskee om de gelovigen van de Abrahamitische godsdiensten in deze tijd van Corona een hart onder de riem te steken.

Twee dominees, onze pastor, twee imams en de voorganger van de Joodse Gemeenschap. Zij aan zij – op gepaste afstand- en later één voor één op de kansel, deelden zij woorden van troost, van hoop, van bemoediging en vertrouwen in God en in onze samenleving. Ieder op zijn eigen manier, ieder in zijn en haar eigen woorden. Een belevenis om nooit te vergeten.

Een mooi en uniek gebaar in deze bijzondere tijd. U kunt de opname bekijken via deze link.
Extraatje voor cliënten voedselbank
Vanuit de 5-meicommissie is er hard gewerkt om sponsors en donateurs te zoeken om mensen, die op dit moment van de Voedselbank afhankelijk zijn, een extraatje te geven t.g.v. 75 jaar bevrijd Nederland. Ook onze IPCI heeft een kleine bijdrage kunnen leveren. Leveranciers uit ons dorp hebben een tasje gevuld met feestelijke dingen. Zo helpen we elkaar. Hoe mooi is dat.

De Inter-Parochiële Caritas Instelling (IPCI) van de parochies Blaricum, Huizen en Laren beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden. Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen. Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk – dus namens ons allemaal – deze vorm van Caritas geeft. U kunt een schriftelijke aanvraag doen via het secretariaat of direct bij de IPCI. U kunt ook financieel bijdragen aan de IPCI via NL40 RABO 03 08 4234 45 t.n.v. IPCI Blaricum Huizen Laren
Ter bemoediging

Bid voor ons Maria
Bid voor ons Maria
Wij die onderweg zijn,
met onze zorgen
met zwarte ogen
voor wat komen gaat.
Bid met ons
dat wij een eind met jou
kunnen meegaan,
om de weg van Jezus te volgen
Om God in ons zijn leven
te laten leiden,
dat wij van onze toekomst
meer feest,
meer écht leven kunnen maken
meer
dan dood en ellende,
oorlog en gevaar.
(J.van den Bergh)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.