Kontaktpunten 23 augustus

Vieringen 
Jij bent Petrus
De belijdenis van Petrus is een verhaal, dat we in drie evangeliën terugvinden in Marcus, Mattheüs en in Lucas. De oudste versie van dit verhaal vinden we in het Marcusevangelie, dat waarschijnlijk al geschreven was voor de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, in het jaar 70. Beide andere versies zijn waarschijnlijk pas rond het einde van de eerste eeuw geschreven, door mensen die Jezus waarschijnlijk net als u en ik alleen uit overlevering kennen. In die tijd begonnen vragen of Jezus wel echt een mens was een rol te spelen. In de versie van Mattheüs kun je zien, dat de schrijver zijn best doet om het “mens zijn” van Jezus te onderstrepen.

Komend weekeinde lezen deze versie van dit beroemde verhaal. Jezus vraagt eerst aan zijn leerlingen: “wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is” en vervolgens “wie zeggen jullie dat Ik ben”.

Op deze laatste vraag geeft Petrus antwoord: ”Jij bent de zoon van de levende God”. Anders dan in de versie van Marcus en Lucas krijgt Petrus een reactie van Jezus:” Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn”
Het is een zin, waar hele boeken over zijn volgeschreven. Het zijn deze woorden, die in de rand van de koepel van de grote St. Pietersbasiliek in Rome staan geschreven. Recht boven de plek, waar volgens overlevering het graf van Petrus ligt.

Bent u nieuwsgierig naar de achtergrond van deze woorden? Kom dan zaterdagavond om 19:00 uur naar de lekenviering of op zondag 9:30 uur naar de woord en communieviering waarin Mikel Palic zal voorgaan.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZaterdag 22 augustus 19:00 uur, voorgangers lekenvieringengroep
Zondag 23 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palic
Zondag 30 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 4 september 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 6 september 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palic, thema familieviering: Augustinus
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 23 augustus
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Kindercatechese:
De kindercatechese is voor kinderen die de 1e communie hebben gedaan, maar nog niet begonnen zijn met de vormselvoorbereiding. De bijeenkomst begint met het aansteken van de catechesekaars die jaarlijks met Pasen wordt gezegend. De bijeenkomst is een combinatie van serieuze en vrolijke activiteiten. De kinderen leren meer over de bijbel en het geloof bijvoorbeeld via een cahoot-kwis met hun telefoon of tablet, of over de kerk bijvoorbeeld via een speurtocht of er wordt bijvoorbeeld geknutseld voor kerstmis of Pasen. De bijeenkomsten hebben meestal een thema en de kinderen komen met veel enthousiasme en plezier. Natuurlijk zijn er ook kosten voor deze bijeenkomsten voor bijvoorbeeld knutselspullen, iets lekkers tijdens de bijeenkomst of een ijsje aan het einde van het seizoen. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kindercatechese.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. En elke 4e zaterdag van de maand is er een lekenviering. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diplome / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
Lekenvieringen verhuizen naar de zaterdagavond
Zoals u misschien al in de Zaaijer hebt gelezen mag de lekenvieringengroep alleen nog gebedsvieringen houden. Deze zullen maandelijks op de vierde zaterdag van de maand gaan plaatsvinden. Op 22 augustus om 19:00 uur is de eerste viering. De vieringen volgen de lezingen van de zondag en  krijgen de inhoudelijke invulling zoals u gewend bent van de lekenvieringengroep. De vieringen zullen, alleen al omdat ze ’s avonds plaats vinden, een eigen sfeer krijgen. Ze duren zo’n 45 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom om inspiratie te komen opdoen.
1e vrijdagviering
Op 4 september om 10:15 uur komen wij samen om te bidden en na te denken over ons leven. Jezus vraagt ons eerlijk, open, spontaan en echt te zijn. En dat is vaak heel wat anders dan wat wij rondom ons zien gebeuren: in het groot zien wij corruptie, schriftvervalsing; in het klein zien wij fouten en gebreken. Jezus vraagt ons elkaar op het juiste pad te houden. Het enige wat wij echt aan elkaar verschuldigd zijn is de liefde die iets weerspiegelt van Gods nabijheid, Gods barmhartigheid en Gods vergevingsgezindheid.
Livestream-vieringen
Beste mede-parochianen,

Bijna aan het begin van de corona crisis, heb ik mij als koster sterk gemaakt voor een videocamera in onze kerk, zodat iedereen die toen niet naar de kerk mocht toch de vieringen kon volgen. Gelukkig kunnen we nu wel weer naar de vieringen.

Deze aanschaf was een behoorlijke uitgave voor onze parochie. Het bestuur heeft ja gezegd en de apparatuur is aangeschaft. Zo kunt u nog steeds, als het niet lukt om te komen op zondag, toch de viering meemaken.

Alleen de kosten.
Ik heb bij de aanschaf voorgesteld om via crowdfunding of sponsoring de camera te kopen. Daarom wil ik u vragen om het bestuur te helpen door een bijdrage te storten om de kosten te drukken. Als koster van de Thomaskerk wil ik u alvast hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet,
Gérard Gilissen

Ook bijdragen? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Discipel

Laat mij als een Petrus zijn,
als een steenrots in de golven.
Sterk, standvastig, niet bedolven
door een vloed van vrees en pijn.

Gist’ren was ik Judas weer,
heeft mijn mond U, Heer, verraden;
zocht mijn hart alweer het kwade,
heb ik U opnieuw bezeerd.

Morgen zal ik Thomas zijn,
vol van ongeloof en twijfel,
met een hart dat telkens weifelt
tussen zekerheid en schijn.

Laat mij als een Petrus zijn,
vol geloof en vol verlangen.
Ook híj werd door vrees bevangen;
Zijn geloof was óók soms klein.

Laat mij, Heer, op mijn terrein,
middenin dit aardse leven,
U mijn hart, mijn liefde geven,
en zó Uw discipel zijn.
(Jelly Verwaal uit: “Beloofd is beloofd”)
Secretariaat gesloten
Het secretariaat is tot en met 4 september gesloten in verband met vakantie. Mail en voicemail zullen wel worden gelezen/beluisterd; u kunt dus gewoon reseveren voor de vieringen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.