Kontaktpunten 13 september

Vieringen 

Vergeving, hoe moeilijk kan dat soms zijn….
Vergeving: een tijdloos thema, dus ook altijd actueel! Zo horen we in de eerste lezing uit het Oude Testament, dat wrok (haat) en gramschap (boosheid) iets afschuwelijks zijn.  In het evangelie horen we Jezus zeggen dat 70 maal 7  keer vergeven nodig is. Die noodzaak horen we terug als we, tenminste bewust, het Onze Vader bidden ‘…en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’.
Deze Bijbelse teksten zou je kunnen lezen als een pleidooi voor ‘vergeven als grondhouding’. Waarom? Omdat het tegendeel, wrok, een splijtzwam is,  verbittert en agressie kweekt. Vergeving daarentegen  heelt. De ware vergeving stelt geen eisen, ook niet de eis van excuus: uitgaan van de ruimte die je de ander en jezelf gunt om fouten te maken.  In de wijsheden van Prediker (7,20) lezen we: ‘Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig’. Het besef dat ook wijzelf geen schone handen hebben, creëert ruimte voor de zwakheden van de ander. Vergeving bevrijdt je van negatieve gevoelens en verzoent je met de kleine en soms grote schade die een mens in zijn leven kan oplopen. Vergeving helpt ons de losse eindjes, de onopgeloste en onoplosbare conflicten te accepteren..…hoe moeilijk dat vaak ook is.  Ons grootste voorbeeld is toch wel de wijze waarop Jezus de vergeving gestalte gaf, toen hij vanaf het kruis de menigte die hem uitjoelde zag en bad: ‘Vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen.’
 
Het gaat vandaag in de lezingen, zoals vaak, om een universele en tijdloze boodschap, gekoppeld aan een  universele behoefte. En niet alleen in ons persoonlijk leven, maar in alle samenlevingsvormen!
 
Wilt u verder nadenken over deze lezingen? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 13 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 20 september 9:30 uur, voorganger pastor Andrea Geria en diaken Ton Hekkenberg 
Zaterdag 26 september 9:30, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 27 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 13 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Ziekenbezoekgroep:
Wekelijks bezoeken vrijwilligers en pastores zieken in onze parochie. Ze zorgen vaak voor een lichtpuntje in de week voor mensen die het moeilijk hebben. Rond Kerstmis en Pasen brengen we vanuit de parochie een kleine attentie. Op ziekenzondag vragen wij naast uw extra gebed en aandacht voor onze zieken, ook een financiële bijdrage voor de activiteiten van de ziekenbezoekgroep. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. ziekenbezoekgroep.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.
Vrijwilligers
U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. Zo zijn ze goed herkenbaar. Zij registreren uw naam bij binnenkomst, checken uw gezondheid en wijzen u een plek aan in de kerkzaal. Daarnaast kunt u met vragen of opmerkingen bij hen terecht. Zij helpen u dan verder.
Koffiedrinken
Na afloop, bij het verlaten van de kerk en bij het koffiedrinken blijkt het moeilijk te zijn om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daarom gaan we het koffiedrinken aanpassen. Hierbij hebben we gekeken naar de regels voor de horeca. We gaan daarom zittend koffiedrinken op 1,5 meter. Er komen tafels en stoelen die verder uit elkaar staan. Graag willen we u vragen om die afstand zo te houden. In de koffiehoek is het de bedoeling dat er niet meer dan 4 personen gaan zitten.
Als u daar de voorkeur aan geeft kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. De afstandsregel blijft daarbij natuurlijk onverminderd gelden, maar u hoeft niet te zitten. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten?

Bij het bestellen van de koffie is het belangrijk om niet allemaal tegelijk voor de balie te gaan staan. Gaat u gerust eerst zitten en wacht tot het wat rustiger is met het bestellen van uw koffie of thee. Gaat u in de rij staan, houdt dan ook de afstand in de gaten.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvind in de kerk. Wist u bijvoorbeeld dat we de het luchtafvoersysteem tegenwoordig continu aan hebben staan in de hal en tijdens de vieringen ook in de kerkzaal? Dit zorgt voor extra aanzuiging van frisse buitenlucht. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Met ingang van september beginnen de doordeweekse vieringen in de Vituskerk in Blaricum weer. Als u bij een viering op woensdag- en/of vrijdagochtend 10 uur aanwezig wilt zijn dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de pastores per mail of telefonisch. De vaste bezoekers hoeven niet te reserveren. De pastores zullen deze standaard opnemen bij de te verwachten aanwezigen.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diploma / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. In verband met corona mag er slechts een beperkt aantal mensen bij de viering aanwezig zijn. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. Houd de Kontaktpunten in de gaten. Er wordt nog over nagedacht de livestream samen te kijken via een groot scherm in de kerk in Blaricum en/of Huizen. Graag willen we weten of hiervoor belangstelling is. Laat het weten aan het secretariaat (secretariaat, 035-5240069) of noteer uw naam op een lijst achterin de kerk.

Op zondag 4 oktober om 9:30 gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk in Huizen. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren. Wij zullen hem die ochtend ook een cadeau namens de parochie aanbieden. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. cadeau Mikel. Ook staat er een bus in de hal van de kerk voor bijdragen aan het cadeau voor Mikel.
Lekenviering anders
De lekenviering in de Thomaskerk is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde viering gebleken voor velen, een viering die tegemoetkomt aan de roeping van ons allemaal om ‘samen kerk’  te zijn.  Het woord ‘leek’ betekent in het gangbare taalgebruik als zou iemand minder competent zijn, maar in het kerkelijk taalgebruik verwijst het woord ‘leek’ naar iemand die geen deel heeft aan het gewijde ambt.
 
De  oorspronkelijke betekenis van ‘leek’ is afgeleid van het Griekse  ‘laikos’  en betekent  zoiets als ‘behorend tot het volk’: en tot dat volk behoren allen die in Jezus’ naam gedoopt en gezalfd zijn.  Het gegeven dat leken actief zijn om een woordviering te leiden,  mag binnen het hele kerkgebeuren als een verrijking worden gezien. Want wil een parochie een levende gemeenschap zijn, dan moeten parochianen bereid zijn om zich door elkaars vuur te laten aansteken om zo de droom van Jezus van Nazareth levend te houden.  In het bijzonder in een tijd dat het niet meer als vanzelfsprekend mogelijk  is, dat  een viering door een gewijd persoon zal kunnen worden ingevuld.
 
Op zaterdag 26 september om 19 uur zal de lekenvieringengroep zijn tweede woordviering verzorgen.  Een woordviering is minder aan regels gebonden dan een Woord- en communieviering , maar het Woord zal een centraal onderdeel zijn van de viering zoals u dat van ons gewend bent.  U bent van harte uitgenodigd!
Hoort, zegt het voort, leest, het is geen feest
We hebben na veel wikken en wegen een beslissing genomen. Het doet ons pijn, maar jullie en onze gezondheid gaan boven alles. We hebben besloten in ieder geval de laatste maanden van het jaar 2020 geen Verhaal Halen te houden op de 2e zondag. Dit allemaal gezien in het licht van Corona. De cijfers liegen er niet om: Corona is nog steeds onder ons en we mogen het niet op ons geweten hebben, dat door ons verhaal het verhaal de verkeerde kant op gaat! Dus in oktober, november en december helaas geen Verhaal Halen.
 
In december komen we als organisatie weer bij elkaar om te bezien wat 2021 ons gaat brengen.
 
Wat ons betreft is het verhaal nog lang niet uit, dus we houden u op de hoogte. We zullen in De Zaaijer en Kontaktpunten over de stand van zaken schrijven. U kunt ons volgen via Facebook.
Tot dan: blijf gezond, houd moed!
 
Namens de organisatie,
Lenie van den Ende en Hanneke Henrichs
Livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen.
 
De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2255 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee?  U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Wereldwinkel
Helaas gaat dit jaar de Huizerdag niet door. Wereldwinkel Huizen wil deze dag toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom alleen op zaterdag 12 september maar liefs 20% korting op al onze non-foodproducten!
Nieuwe producten:
Komoniis een firma in Amsterdam die artistieke notitieboekjes met fantastische grafische ontwerpen uit Mexico importeert.Er wordt gerecycled hout gebruikt en er worden bomen geplant ter compensatie van activiteiten zoals import en verzending naar het buitenland.
Het atelier van Chasms Ceramics staat in een voorstad van Kaapstad. Er werken 32 mensen. Ze maken serviesgoed met felle vrolijke kleuren en opvallende veertjes en/of vissen erop. Alles met de hand gemaak, beschilderd en drie keer in de oven gebakken. Het kan in de vaatwasser en de magnetron. Het servies is van topkwaliteit en wordt gebruikt in een groot aantal hotels in Zuid Afrika.

Wereldwinkel Huizen, Kerkstraat 66, 1271 RM Huizen, 035 –526 93 81, info@wereldwinkelhuizen.nl
Geopend op maandag: 13:30 –17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag: 10:00 –17:00 uur en zaterdag: 10:00 –17:00 uur.
Volg www.wereldwinkelhuizen.nl ook op facebook en twitte
Ter bemoediging
Wie kan ik voor je zijn?
 
Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees ontvankelijk als de aarde
Wees aanstekelijk als het vuur
Wees verkwikkend als het water
Wees zachtmoedig als de wind

Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees een weg voor hen die dwalen
Wees een brug die samenbrengt
Wees een huis voor hen die vluchten
Wees een haard die warmte schenkt

Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Wees een mens die kan vergeven
Wees een mens die hoop kan geven
Wees een mens die wil ondersteunen
Wees een mens die steeds een ander zoekt
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.