Vormsel

Het vormseltraject

De voorbereiding voor het vormsel wordt in onze parochie tot nu toe aangeboden aan jongeren in de leeftijd van 15-16 jaar. De voorbereiding neemt bijna anderhalf jaar in beslag, zodat de vormleeftijd 16-17 jaar is.
In veel parochies wordt het H. Vormsel aangeboden aan 12-jarigen bij het verlaten van de basisschool. In de jaren ’80 is in Huizen gekozen voor een wat oudere leeftijd, omdat men meende dat op die leeftijd een bewustere keuze gemaakt zou (kunnen) worden.
Dit kan in de toekomst gaan veranderen omdat men in het bisdom Haarlem de vormseltoediening wat meer wil gaan concentreren
Gedurende bijna 1,5 jaar komen jongeren in groepjes van min 4 en max. 6 personen bij elkaar (ongeveer 10 keer) onder leiding van gastouders. Iedere in de parochieadministratie ingeschreven jongere van 15-16 jaar zal in het voorjaar (jan-maart) worden uitgenodigd voor een plenaire bijeenkomst, waarin uitleg wordt gegeven over het vormseltraject. Naar aanleiding van deze informatie kan men zich opgeven. Tot de zomervakantie komt men 3 (of 4) keer bij elkaar. Na de vakantie wordt er gestart met een plenaire bijeenkomst onder leiding van Pastor Cuno Lavaleije, waarna de gastouderavonden worden voortgezet (meestal tot febr/maart).

Gastouderschap

Het gastouderschap wordt ingevuld door gelovige, kerkelijk betrokken en meelevende parochianen die doorgaans zelf kinderen hebben en zich medeverantwoordelijk voelen voor en willen bijdragen aan een gelovige opvoeding van jongeren in zijn algemeenheid. Het streven is om in een vertrouwde omgeving over geloven in brede zin te spreken, zodat men zich vrij kan weten om van gedachten te wisselen.
De gespreksonderwerpen worden deels vooraf bepaald in een overleg tussen gastouders en de pastor. Een ander deel wordt door de jongeren zelf ingebracht. Dat betekent derhalve dat ieder traject andere accenten kent en voor de begeleiders nooit een routine wordt. De gastouders hebben, gedurende een traject, regelmatig overleg met elkaar om de inhoud van de onderwerpen op elkaar af te stemmen.

De keuze

Aan het einde van dit traject wordt aan de jongeren de vraag voorgelegd of ze zich willen laten vormen. Dat blijkt vaak geen gemakkelijke keuze te zijn. Gaande het voorbereidingstraject hebben ze kennis kunnen maken met religies in het algemeen en met het katholieke geloof in het bijzonder. De keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, blijkt (bewust of onbewust) mede bepaald door de mensen om hen heen: hun ouders, familie, vrienden en natuurlijk ook de groepsleden tijdens het vormseltraject.

Informatie?

Binnenkort start er weer een nieuwe groep jongeren met de vormselvoorbereiding.
Voor informatie kunt u terecht bij de coördinatie van deze werkgroep. Volg daarvoor deze link
Lees hieronder het nieuwsbericht over de uitnodiging:
[[897]]