Kontaktpunten 5 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Handelingen 2, 1-11, Romeinen 8, 8-17, Johannes 14, 15-16. 23b-26 
Deze zondag lezen we dat het Pinksteren is en allen bijeen zijn. Er komt uit de hemel een soort gedruis als of er een harde wind opsteekt. Iets dat op vuur lijkt verschijnt en verdeelt zich als tongen over allen. Ze worden vervult van de heilige Geest en beginnen te spreken in vreemde talen. Iedereen hoort hen spreken in zijn eigen taal. En dat terwijl het allemaal Galileeërs zijn die spreken. Al die verschillende nationaliteiten horen spreken van Gods grote daden in hun moedertaal.
Vuur komt in de bijbel vaker voor bij de verschijning van de Heer. Ook bij de ontvangst van de tien geboden daalt God neer in vuur. De berg Sinaï trilt en rook komt uit een smeltoven, maar de Heer en het vuur blijven op afstand. Mozes krijgt te horen dat het volk niet dichterbij mag komen. In Handelingen is er juist met Pinksteren, als het Joodse volk de wetgeving bij de berg Sinaï herdenkt, weer vuur. Nu echter blijft het vuur niet op afstand, maar daalt neer en bereikt alle aanwezigen. Met Pinksteren komt de Heer dichtbij, door zijn Geest op ons, in ons.

Vuur duidt op loutering, reiniging. Denk aan een pincet die je in het vuur houdt om hem te desinfecteren, of erts dat gesmolten wordt en waar alle verontreiniging bovenop komt drijven en er zuiver metaal overblijft. Zo kan ook de heilige Geest ons zuiveren. Door ons bewust te maken van onze fouten, door naar boven te brengen waar het mis gaat tussen ons en God, tussen ons en onze medemens. Daarnaast verwarmt vuur. Ook dat doet de heilige Geest. Hij wil ons warm laten lopen voor Jezus, ons in vuur en vlam zetten voor zijn verhaal. En misschien is het dan ook geen toeval dat het vuur zich als tongen verdeelt. Je tong is immers essentieel als je wilt praten, als je het vuur dat in je brandt wilt uiten. Dan kan het vuur, het geloof zich verder verspreiden.

Maakten wij dat maar eens mee, denkt u misschien bij dit verhaal. Zag ik maar eens iets van die heilige Geest, merkte ik maar eens iets van dat vuur. Maar maken wij dit niet steeds weer mee? Als de Geest niet zou werken, zou er geen geloofsgemeenschap zijn in Huizen. Dan zouden we überhaupt niet geloven. Juist door de heilige Geest, door zijn inspiratie en bezieling komen we samen, lezen we nog steeds de bijbel. Gods Geest is opgelaaid en een onblusbare brand geworden. De heilige Geest werkt, ook hier en nu. We zijn zelf het bewijs.

Mee Pinksteren vieren? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 5 juni 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zondag 12 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zaterdag 18 juni 17:00 uur Vormsel/eucharistieviering, Voorganger bisschop Jan Hendriks

Zondag 19 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria
Intenties
Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 5 juni
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Nederlandse missionarissen:Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. De Pinksteractie is voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mensen. We helpen hen om zich te kunnen blijven inzetten voor anderen. De actie draagt bij aan verzekeringen en vakantiegeld, maar er is daarnaast ook een noodfonds voor als bijvoorbeeld een computer wordt gestolen en er geen geld is voor vervanging. Helpt u mee deze moedige mensen een steuntje in de rug te geven? NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v.  Nederlandse Missionarissen.  
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:
Zondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    

De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op twee plekken nog anderhalve meter afstand aan. Deze gebieden zijn aangeven met groene anderhalve meter kaartjesen rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand maar maken een gebaar naar elkaar en de collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen.
Nieuws uit de parochie
Pinkstergroet
Met Pinksteren groeten de mensen van de Protestantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Parochie elkaar. Zij groeten elkaar met bloemen, die iets zeggen over het Pinksterfeest. Dit jaar zien we de wereldbol hangen. De wereld, de aarde waar jij en ik verantwoordelijk voor zijn. De wereldbol is bekleed met vele stekeligheden, langs geëffende paden die de kwetsbaarheid van onze aarde representeren. De zorg voor elkaar en onze aarde, die te vaak wordt overschaduwd door kwaad en onrecht.  Rode bloemen symboliseren vlammende harten van gedreven mensen die opkomen voor de ander, opkomen voor onze aarde. Het rode doek markeert zowel het bloed en de pijn als ook de warmte van de liefde.
Wereldwinkel
Op zondag 5 juni kunt u na de viering inkopen doen bij de wereldwinkel. Lekkere en eerlijke levensmiddelen, cadeautjes. Over twee weken is het Vaderdag. Misschien kunt u daar vast iets voor kopen bijvoorbeeld een artistieke notitieboekjes met fantastische grafische ontwerpen uit Mexico, een bronzen beeldje uit Burkina Faso of een lekkere reep chocolade van Tony Chocolonely. Er is vast wel iets bij dat u kunt gebruiken.  Hebt u niets nodig? Koop dan iets voor de Voedselbank en leg het in de krat bij de ingang.
Vormsel
Op zaterdag 18 juni om 17:00 uur krijgen een aantal jongeren uit Huizen, Blaricum en Laren het heilig Vormsel toegediend. Bisschop Jan Hendriks zal tijdens een feestelijke viering in de Thomaskerk de jongeren het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen. Dat weekend vieren we ook Sacramentsdag wat een extra dimensie aan deze feestelijke viering geeft. U bent van harte welkom om de viering bij te wonen. We wensen de vormelingen een hele mooie viering en een hele gezellige dag.
Interkerkelijke gebedsviering voor de Oekraïne
Zondag 12 juni om 19:00 uur is er in de Meentkerk een interkerkelijke gebedsviering voor Oekraïne. Ook Oekraïners die in Huizen worden opgevangen werken mee aan de viering, waaronder de Oekraïners die gehuisvest zijn tegenover de Meentkerk. Dit zijn voornamelijk lichamelijk gehandicapte Oekraïners met hun begeleiders. Onze eigen pastores zijn eveneens betrokken bij deze viering. U bent van harte welkom bij deze viering die ongeveer een uur zal duren.
Fietstocht/tuinfeest pastorietuin Blaricum
Op zondag 3 juli is in Blaricum het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht en warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum, Huizen en Laren. Achter in de kerk kunt u meer informatie en de inschrijfformulieren vinden. Aanmelden kan ook per e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.
Benefietconcert Cycle voor hope
Op vrijdag 10 juni is er in de Nieuwe Kerk in Huizen een benefietconcert voor verslavingskliniek De Hoop in Dordrecht. Tijdens dit concert zijn er onder andere optredens van Jong Holland en JEEDVA Worship. Daarnaast is er samenzang.  Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Er is een collecte voor de verslavingskliniek. U kunt ook een bijdrage overmaken via deze link. Meer informatie over het goede doel vindt u hier.
Bezoekgroep de Marke
Elke 2e vrijdagochtend van de maand is er een eucharistieviering in de Marke. Enkele parochianen helpen hierbij. Zij halen de bewoners die de viering bijwonen op vanaf hun kamer en brengen ze na de viering weer terug. De huidige vrijwilligers worden een dagje ouder en zijn op zoek naar vers bloed. Wilt u meehelpen bij de vieringen? Neem dan contact op met een van de pastores of met het secretariaat(secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).
Diocesaan verslag bisschoppensynode
Op 14 februari hebben we in de Thomaskerk een bijeenkomst gehad over de toekomst als voorbereiding voor de synode in 2023. We hebben hiervan een verslag naar het bisdom gestuurd. Dit soort bijeenkomsten zijn in het hele bisdom gehouden en uit alle verslagen van deze bijeenkomsten is nu het diocesane verslag van de raadpleging voor de bisschoppensynode geschreven. Daarin staat wat er in het bisdom is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uit­kom­sten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. U kunt dit verslag lezen via de site van het bisdom.
Lezing over de Sint-Jansprocessie
Op zondag 12 juni geeft Frans Bierlaagh een lezing over de Larense Sint Jans traditie met als hoogtepunt de Sint Jans processie. Hij zal vertellen over het ontstaan van deze Larense traditie, de ontwikkeling in de jaren daarna en hoe deze religieuze traditie heden wordt gevierd. De processie is altijd op de zondag die het dichtst ligt bij 24 juni
(de naamdag van Sint Jan de Doper). De route van de processie is helemaal versierd met erepoorten, wegversieringen en vlaggen. De processie vertrekt vanuit de basiliek naar het Sint-Janskerkhof. Hier wordt een viering gehouden. Daarna gaat de processie als sacramentsprocessie terug naar de basiliek waar de slotplechtigheid wordt gehouden. Het wordt georganiseerd door de Broederschap van Sint Jan Laren die in 1806 is opgericht
Op weg naar Santiago de Compostella
Marion en Kate zijn nu echt aan het laatste stukje van hun tocht naar Santiago de Compostella begonnen. Ze lopen nu over de ‘meseta’, de Spaanse hoogvlakte tussen Burgos en Leon. Het is een uitgestrekt landschap met weinig bewoning. Vooral ’s ochtends vroeg is het uitzicht vaak erg mooi en dan is het ook nog rustig. Vaak lopen Marion en Kate eerst een stuk voordat ze in een dorpje onderweg wat ontbijten. Een leuk aspect van de tocht is dat je steeds meer mensen kent en goeiedag zegt onderweg. Dat heb je niet als je ‘gewoon’ op vakantie gaat. Het zijn ook nog eens mensen uit de hele wereld.
Bedevaart Kevelaer
Dit jaar is er op maandag 25 juli een eendaagse bedevaart naar Kevelaer, net over de grens in Duitsland. De busreis kost Є50,-. Het 3-gangendiner inclusief 2 drankjes kost Є20,-. Rond 8 uur vertrekken de bussen vanaf een aantal opstapplaatsen. Om 11:15 uur is de intochtprocessie met aansluitend een mis in de Basiliek. Daarna is er koffie en gelegenheid om te lunchen (zelf meenemen). Om 14:15 uur is de grote en kleine Kruisweg en om 17:00 uur is het diner waarvoor u zich moet aanmelden bij inschrijving. Om 18:30 uur is er een gebedsdienst die wordt afgesloten met het Lof en de lichtprocessie. Het afscheid is bij de Genadekapel. Direct daarna is de terugreis. Meer informatie en aanmelden bijIrene Limburg-Bons, telefoonnummer 035-5311707.
Gebed voor de Oekraïne
God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.
Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.
Amen.

SamenKerk
In de hal van de kerk vindt u het Pinksternummer van SamenKerk met onder andere een beschrijving van een bijzonder schilderij van de Sint-Jansprocessie in Laren en een interview met studenten uit katholieke studentenhuizen. U kunt dit nummer van SamenKerk ook lezen op de website van het bisdom.
Ter bemoediging
De Geest
De Geest wil mensen inspireren
en reinigen van alle schijn
met eindeloos geduld hen leren
getuigend kind van God te zijn.

De Geest wil mensen troostend leiden
uit klamme schaduwen van dood,
ook hen van alle pijn bevrijden
en voeden met het hemels brood.

De Geest zal mensen nooit beschamen,
reikt kleingelovigen de hand,
doorgrondt het hart, roept hen bij name,
geleidt hen naar het Beloofde land.

De Geest leert mensen te verwachten,
Hij daalde neer en geeft hen hoop,
onttroont de angsten, boze machten,
Zijn trouw bezegeld door de doop.

De Geest wil mensen samenbinden,
van alle ras, en taal en tijd,
hen helpen elkaar terug te vinden,
door grenzen heen en wereldwijd.

De Geest leert mensen te aanvaarden,
bereidt een weg, bemoedigt hen,
behoedt de kerk, bewaart de aarde,
dat ik, Heer, zo de Geest herken.
(Jan Mobach)