Kontaktpunten 24 juli

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Genisis 18, 20-32, Kolossenzen 2, 12-14, Lucas 11, 1-13
Dit weekend lezen we net als vorige week uit hoofdstuk 18 van het boek Genesis. De Heer zegt tegen Abraham dat hij wil gaan kijken of de geruchten over Sodom en Gomorra waar zijn en dat hij als het werkelijk zo is wraak zal nemen. Abraham zegt met zoveel woorden: dat kunt u niet maken! U kunt toch niet de onschuldigen laten omkomen samen met de schuldigen? Wat als er 50 onschuldige, rechtvaardige mensen zijn? De Heer stemt erin toe dan de hele stad vergiffenis te schenken. Abraham blijft God vragen af te zien van zijn plannen. Wat als er 45 onschuldige mensen zijn? Of 40, 30, 20. En tenslotte 10. Tien is het minimum aantal waardoor een groter geheel nog kan worden gerepresenteerd. Tien is twee handen vol, is alles. Het is nog altijd zo dat een dienst in de synagoge doorgang vindt als er tien mannen aanwezig zijn. Ook bij maar tien onschuldigen zegt de Heer de stad niet te verwoesten.
Dit verhaal staat bekend als de voorbede van Abraham. In dit geval betekent voorbede voorspraak, pleitbezorger zijn. In het Engels en in veel andere talen is voorbede ‘intercession’. Dat betekent ‘tussenbeide komen’, ‘ervóór gaan staan’. Wie op die manier een voorbede doet voor een ander, gaat tussen God en degenen die een rechtvaardige straf verdienen in staan. Je springt voor iemand in de bres. Zo pleit Abraham voor Sodom en Gomorra.

God opent zo voor ons de mogelijkheid om op te komen voor wie ons lief zijn, zoals Abraham voor Lot die in Sodom woont. Er staat niet voor niets dat de mannen op weg gingen in de richting van Sodom, maar dat de Heer bij Abraham bleef staan. God geeft de ruimte om hem eraan te herinneren dat Hij naast rechtvaardig ook geduldig is en goed.

Zou dat kunnen betekenen dat God zoekt naar voorbidders, naar onderhandelaars, naar mensen die blijven geloven in zijn barmhartigheid en rechtvaardigheidsgevoel? Dan zijn wij door God zelf geroepen om te blijven bidden voor de wereld van vandaag, die -zo lijkt het soms- op haar eigen vernietiging afstevent. Dan zouden we bewogen moeten zijn om het lot van anderen. Dan mogen we pleiten voor elkaar.

Verder nadenken over (voor)bidden? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 24 juli 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 31 juli eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Vrijdag 5 augustus 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen.
Zondag 7 augustus 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 24 juli
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Bloemen:
Wekelijks staat er een mooi bloemstuk op de altaartafel en bij de beelden en kruisjes. Op feestdagen en bij belangrijke gebeurtenissen besteedt de bloemengroep extra veel aandacht aan de aankleding van de kerkzaal en zijn er ook thematische bloemstukken. Een waardevolle toevoeging aan de vieringen. Deze week vragen we uw bijdrage aan de kosten voor de bloemen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bloemen.Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 10.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeter-kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
Geen livestream
Afgelopen zondag was er een technisch probleem met de apparatuur van de livestream. Helaas was er daarom geen uitzending. We werken aan een oplossing maar dit weekend kunnen we de viering niet uitzenden.
Afscheid jongerenwerker
De afgelopen 7 jaren heb ik met veel plezier en inspiratie in de parochies van Huizen, Blaricum en Laren (en ook de regio Hilversum) als jongerenwerker voor het gezins- en jongerenpastoraat gewerkt. Maar na de zomervakantie is het voor mij tijd voor een nieuwe stap. Meerdere keren is er gevraagd of ik als aalmoezenier het legerbisdom wil komen ondersteunen en om verschillende redenen ben ik op die uitnodiging ingegaan. Vanaf 1 september mag ik als krijgsmachtaalmoezenier (legerpastor) bij het Korps Mariniers in Rotterdam beginnen. Daar mag ik de militairen pastoraal bijstaan en gaan waar zij gaan, qua patet orbis – zou wijd de wereld strekt.

Met veel dankbaarheid, voldoening en plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren. Dankbaar voor alle mensen die ik heb mogen ontmoeten en mee heb samengewerkt zoals met de basisscholen, het regionale vormselproject, het opzetten van de navormsel/ jongerengroepen en de vele contacten met de jongeren, de jongerenreizen naar Taizé, Rome en de WereldJongerenDagen in Krakau. Kortom, veel om met plezier op terug te kijken. Nu is het voor mij tijd voor een nieuwe stap en gelukkig zal het gezaaide na mijn vertrek nog vrucht dragen. En staan er vast weer anderen op om zich voor de jongeren in te zetten. Dank aan jullie/ u allen voor de prettige samenwerking en veel zegen gewenst!
Maurice Lagemaat
Actie vakantietas
Afgelopen week zijn de gevulde tassen en rugzakken van actie vakantietas bij de Oekraïense kinderen in voormalig hotel Nieuwpoort gebracht. De kinderen waren heel blij. Dank namens de kinderen en hun ouders. Er zijn heel wat high fives en knuffels aan degenen die de tasjes brachten gegeven.
Rouwgroep najaar 2022
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies en aanmoedigen tot het zoeken naar een nieuwe levensbalans.
Voor mensen die langer dan een halfjaar geleden een ingrijpend verlies leden organiseren we zes bijeenkomsten op woensdagmiddag in de Thomaskerk: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november. Er zijn geen kosten aan verbonden. De groep wordt begeleid door Hanneke Henrichs, Carla Schaap en Henk Veerman vanuit de Protestantse gemeente en de Thomaskerk in Huizen. Meer informatie vindt u in de folders in de hal van de kerken. U kunt de folder hier ook downloaden.
Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 10.
Aanmelden kan bij Henk Veerman (veermanh@hotmail.com), Carla Schaap (carla.schaap@ziggo.nl) of Hanneke Henrichs (h.henrichskerkstra@gmail.com)
Boekenmarkt voor Kinderhuis
Op zaterdag 10 september 2022 is er van 10:00 tot 16:00 uur een boekenmarkt in de Thomaskerk. De opbrengst komt ten goede van het 25-jarige Kajantó Maria Kindertehuis in Álesd.
Het kinderhuis Kajantó Maria viert dit jaar dat al 25 jaar lang kinderen een veilig thuis wordt geboden. De Roemeniëgroep uit Huizen was betrokken bij de start en ondersteunt het Kinderhuis nog steeds. In 2019 organiseerden we daarvoor een boekenmarkt. Na Corona doen we dat nu voor de tweede keer, kort na de wereldwijde ‘read a book day’ (6 september).

Heeft u in de zomervakantie uw boeken uitgelezen, of staan ze in de weg? Breng uw oude boeken (platen, cd’s en puzzels mogen ook) dan naar ons op vrijdag 9 september a.s.van 18.00-20.00 uur in de Thomaskerk Huizen.Brengt u boeken, kunt u direct al even snuffelen!

Op zaterdag 10 september opent de boekenmarkt om 10:00 uur. Kom gerust zoeken naar uw nieuwe favoriete boek, of een stuk taart eten! Om 14:00 uur is er een speciaal literair intermezzo, in de vorm van een verteld verhaal. De markt sluit om 16:00 uur.

Vindt u het leuk om deze dagen met ons mee te doen, als boekensorteerder of koffieschenker? Dan bent u ook van harte welkom! Neem daarvoor gerust contact op met Marianne Hartong (06-44388251).

Als u meer informatie wilt over de Roemeniëgroep, kijk dan eens op www.protestantshuizen.nl/rog. De Facebookpagina van het Kinderhuis vindt u hier.
Tot ziens op 9 en 10 september!
Roemeniëgroep Huizen
Diocesaan verslag bisschoppensynode
Op 14 februari hebben we in de Thomaskerk een bijeenkomst gehad over de toekomst als voorbereiding voor de synode in 2023. We hebben hiervan een verslag naar het bisdom gestuurd. Dit soort bijeenkomsten zijn in het hele bisdom gehouden en uit alle verslagen van deze bijeenkomsten is nu het diocesane verslag van de raadpleging voor de bisschoppensynode geschreven. Daarin staat wat er in het bisdom is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Het document eindigt met een goed geschreven persoonlijke reflectie van de bisschop. U kunt dit verslag lezen via de site van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5144&t=Diocesaan+verslag+bisschoppensynode. Wilt u het verslag graag op papier hebben, neem dan contact op met het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069)
Werelddag voor grootouders en ouderen
Zondag 24 juli is de tweede werelddag voor grootouders en ouderen. Deze dag werd in 2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen. De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt gekeken en dat terwijl er in de mensengeschiedenis (verhoudingsgewijs – red) nog nooit zoveel ouderen zijn geweest. Door de wereldwijd steeds hogere levensverwachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede toe dat ouderen als een ‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo kunnen gaan zien. De paus roept ouderen op om te bidden: Ons vertrouwvol gebed kan veel doen. Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, begeleiden, en kan ertoe bijdragen de harten te veranderen.

De paus roept ons op de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen. Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt. Een bezoeker verwachten, kan het perspectief van de dagen veranderen als wij denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ontmoeting kan een nieuwe vriendschap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van barmhartigheid van onze tijd!’  U kunt de hele boodschap van de paus lezen op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/download.php?ids=20220610_pausboodschap_grootouders_ouderen
Gebed voor de OekraïneMet vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen.


Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie roepen om vrede
van gerechtigheid dromen.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
(www.kuleuven.be
Dali en de bijbel
Tot en met 23 oktober toont Museum Krona in Uden een onbekende kant van Salvador Dalí. Voor het eerst in Nederland wordt de complete serie met 105 voorstellingen uit de Bijbel – bestaande uit de door Dalí met de hand gesigneerde proefdrukken – geëxposeerd. De illustraties vormden de basis voor de latere Bijbeluitgave bij de beroemde Milanese uitgever Rizzoli. Museum Krona verbindt het grafisch meesterwerk met de digitale gamewereld. In dit onderdeel van de expositie wordt de rol van religie in de bewegende beelden en gamevideo’s verbeeld en geanalyseerd. Meer informatie vindt u op www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/dali

Vakantie
Pastor Andrea Geria is op vakantie tot en met 22 augustus.
Ter bemoediging

Ergens op de wereld staat een druivelaar,
een sterke boom,
de vriendenboom.
Eén die niet van zon en regen leeft,
maar van een beetje tederheid,
vriendschap en genegenheid –
we zijn het langzaamaan vergeten.

’t is misschien een onvervulde kinderdroom,
die druivelaar van mij,
de vriendenboom.
Maar hij zou er moeten wezen
overal waar mensen samen zijn,
arm of rijk en groot en klein –
dat moest de hele wereld weten.

Als je maar oprecht naar die druivelaar wilt zoeken,
staat hij heel dichtbij misschien,
kun je ‘m uit je venster zien –
maar hij staat nergens in de boeken.

Als je durft te leven zonder angst of schroom,
dan groet ie wel,
de vriendenboom.
En je zult het met me eens zijn:
’t allermooiste van de hele schepping
is de vriendenboom.
(Martine Bijl)