Kontaktpunten 21 aug

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Jesaja 66, 18-21, Hebreeën 12, 5-7. 11-13, Lucas 13, 22-30
Dit weekend lezen we uit het laatste hoofdstuk van het bijbelboek Jesaja.We lezen dat de Heer alle volken en talen bijeen zal roepen en dat broeders uit alle volken zullen komen en de glorie van de Heer zullen aanschouwen, ook van ver verwijderde kusten waar men de Heer nog niet kent. Ze zullen op de heilige berg in Jerusalem als een offer aan de Heer worden aangeboden. De Heer zal priesters en levieten kiezen uit de volkeren. Veel joden dachten dat het rijk Gods alleen voor hen zou zijn: ‘Wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn leerlingen van Mozes’. En sommige joodse christenen dachten weer dat zij beter waren dan de andere joden. Ook nu nog zijn er gelovigen die denken dat er buiten de kerk geen heil te vinden is. Maar Jesaja geeft duidelijk aan dat het anders ligt: “…zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen.” Sterker nog, er zullen priesters en levieten uit de volkeren worden aangesteld. Zelfs de leiders hoeven dus niet tot een bepaalde geloofsgemeenschap te horen. De heilige Augustinus heeft gezegd: “Er zijn er veel binnen de Kerk, die erbuiten staan, en er zijn er veel buiten, die erbinnen zijn”. Ofwel: er zijn mensen, die achter hun naam ‘katholiek’ hebben staan, maar niet katholiek leven. En er zijn er, die niets met het Christendom hebben, maar die in het dagelijkse leven heel christelijk zijn en dag en nacht voor een medemens klaarstaan. Dat kan een troost zijn voor die ouders van wie de kinderen niet meer naar de kerk gaan, maar die wel een heel goede inborst hebben. Het Rijk Gods is ruimer dan de Kerk. De Kerk is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om het Rijk Gods te vestigen. Gedoopten kunnen voordeel hebben ten opzichte van hen die nog niet gedoopt zijn, maar Gods heilige Geest werkt in allen: overal waar mensen leven zoals Jezus Christus ons heeft voorgedaan, waar mensen de stem van hun geweten volgen, daar is God, daar is de Kerk, daar wordt gewerkt aan het Rijk Gods. Het gaat uiteindelijk om je manier van leven. Verder nadenken over wie er gered worden?  Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 21 augustus 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 27 augustus 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 28 augustus 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić
Vrijdag 2 september 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger: pastor Andrea Geria
Zondag 4 september 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 21 augustus
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Kindercatechese:
De kindercatechese is voor kinderen die de 1e communie hebben gedaan, maar nog niet begonnen zijn met de vormselvoorbereiding. De bijeenkomst begint met het aansteken van de catechesekaars die jaarlijks met Pasen wordt gezegend. De bijeenkomst is een combinatie van serieuze en vrolijke activiteiten. De kinderen leren meer over de bijbel en het geloof bijvoorbeeld via een kahoot-kwis met hun telefoon of tablet; ze leren de kerk beter kennen bijvoorbeeld via een speurtocht en/of er wordt geknutseld voor bijvoorbeeld Kerstmis of Pasen. De bijeenkomsten hebben meestal een thema en de kinderen komen met veel enthousiasme en plezier. Natuurlijk zijn er ook kosten voor deze bijeenkomsten voor bijvoorbeeld knutselspullen, iets lekkers tijdens de bijeenkomst of een ijsje aan het einde van het seizoen. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Kindercatechese.  Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeter-kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
Zaterdagavondviering
Zaterdag 27 augustus om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen over het bezoek van Jezus aan een farizeeër op een sabbat en de genezing van een zieke. Een verhaal dat niet op zichzelf staat. Wat is het verband met andere genezingsverhalen op de sabbat en met andere bezoeken aan farizeeërs? En wat is de relatie met ons en ons leven? Daarover willen we verder met u nadenken. U bent van harte welkom.
Priesterjubileum pater Wijnand van Wegen
Op zondag 28 augustus a.s. zal alsnog het 60-jarig priesterfeest van pater Wijnand van Wegen worden gevierd. Dit zal gebeuren in en rond de RK Nicolaaskerk op Wakkerendijk 60 in Eemnes. Om 10.00 uur begint daar een eucharistieviering, waarin pater Wijnand van Wegen zal voorgaan, samen met de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales, de congregatie waartoe pater Van Wegen behoort. Na deze viering zal er op een gezellig aangekleed kerkplein uitgebreid gelegenheid zijn om pater Wijnand te feliciteren. Iedereen is van harte welkom.
Familieviering
De datum 4 september staat in heiligenkalenders als de gedenkdag voor Mozes, de grote profeet van het Oude Testament. Op schilderijen in kerken en op iconen heeft hij altijd een stralende cirkel om zijn hoofd, als teken van zijn heiligheid, maar is Mozes ooit heilig verklaard? Nee! Trouwens ook de Apostelen niet, zelfs Maria niet! Heiligverklaringen gebeurden pas veel later. De gedenkdag voor Mozes is voor ons aanleiding juist hem in deze eerste familieviering na de zomervakantie in het najaarszonnetje te zetten. En natuurlijk zullen we ook aandacht geven aan het afscheid van pastor Andrea. U bent van harte welkom op zondag 4 september om 9:30 uur.
Afscheid pastor Andrea Geria
Op zondag 4 september nemen we afscheid van pastor Andrea Geria. Onze bisschop heeft hem gevraagd om vanaf medio september te gaan werken als pastoor in solidum in de regio’s Hoorn en West-Friesland Zuidoost. Pastor Andrea Geria heeft vanaf 2015 eerst als diaken en daarna als priester gewerkt in onze parochie. We vinden het erg jammer dat hij ons gaat verlaten. Op zondag 4 september om 9.30 uur nemen we tijdens de familieviering afscheid van hem. Aansluitend aan de viering is er een afscheidsreceptie waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Als cadeau voor pastor Andrea willen we geld inzamelen. Hij is aan het sparen voor een andere auto. In de hal van de kerk vindt u de melkbus waarin u uw bijdrage kunt doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer: NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. R.K. parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck, o.v.v. bijdrage afscheidscadeau A. Geria.
Afscheid jongerenwerker Maurice Lagemaat
Op 4 september nemen we afscheid van onze jongerenwerker Maurice Lagemaat. Sinds februari 2015 heeft hij als jongerenwerker in onze regio Blaricum, Huizen, Laren gewerkt. Maurice gaat vanaf september werken als aalmoezenier bij de Marine in Rotterdam. We vinden het erg jammer dat hij ons gaat verlaten. In de afgelopen zeven jaar heeft hij veel bereikt met en voor onze jongeren. Op 4 september om 12:00 uur tijdens de gezinsviering in de St.-Jansbasiliek in Laren neemt Maurice afscheid.
Boekenmarkt voor kinderhuis
Op zaterdag 10 september 2022 is er van 10:00 tot 16:00 uur een boekenmarkt in de Thomaskerk. De opbrengst komt ten goede van het 25-jarige Kajantó Maria Kindertehuis in Álesd. Het kinderhuis Kajantó Maria viert dit jaar dat al 25 jaar lang kinderen een veilig thuis wordt geboden. De Roemeniëgroep uit Huizen was betrokken bij de start en ondersteunt het Kinderhuis nog steeds. In 2019 organiseerden we daarvoor een boekenmarkt. Na Corona doen we dat nu voor de tweede keer, kort na de wereldwijde ‘read a book day’ (6 september). Heeft u in de zomervakantie uw boeken uitgelezen, of staan ze in de weg? Breng uw oude boeken (platen, cd’s en puzzels mogen ook) dan naar ons op vrijdag 9 september a.s. van 18.00-20.00 uur in de Thomaskerk Huizen. Brengt u boeken, kunt u direct al even snuffelen! Op zaterdag 10 september opent de boekenmarkt om 10:00 uur. Kom gerust zoeken naar uw nieuwe favoriete boek, of een stuk taart eten! Om 14:00 uur is er een speciaal literair intermezzo, in de vorm van een verteld verhaal. De markt sluit om 16:00 uur. Vindt u het leuk om deze dagen met ons mee te doen, als boekensorteerder of koffieschenker? Dan bent u ook van harte welkom! Neem daarvoor gerust contact op met Marianne Hartong (06-44388251). Als u meer informatie wilt over de Roemeniëgroep, kijk dan eens op onze webpagina. De Facebookpagina van het Kinderhuis vindt u hier.Tot ziens op 9 en 10 september!Roemeniëgroep Huizen
Voor de kunstliefhebber
Deze zomer is er op Kathedraal TV een zesdelige serie over de kunst van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. Programmamanager Nanine van Smoorenburg gaat in gesprek met erfgoedspecialist Anique de Kruijff over de algemene wetenswaardigheden over kunst in kerken, terwijl de rondleiders van de kathedraal inzoomen op de architectuur, beeldende kunst, ramen en meer. Elke vrijdag komt een nieuwe aflevering online. De eerste drie afleveringen van elk zo’n 7 a 8 minuten staan al online.
Gebed voor de Oekraïne
 Oorlogniemand wil het Oorlogwe begrijpen niet waaromen al helemaal nietwaarom met zo veel geweld Oorlogiedereen een verliezer Vredewe verlangen er allemaal naar Vredein het klein is het soms al lastigals dat wat die ander wil of doetniet iswat wij willen of doen Vredehet is hard werkenvoor iedereenoveral God zegene ons werkaltijd en overal
Vakantie
Het secretariaat is vanwege vakantie gesloten tot en met 29 augustus. Uw email en voicemails worden wel afgehandeld, maar het kan een paar dagen langer duren.
Ter bemoediging
Loslaten
Twee monniken, die bij een ondiepte de rivier overstaken, kwamen een vrouw tegen, heel jong en heel mooi. Ze wilde naar de overkant maar ze was bang. Dus nam een van de monniken haar op zijn schouders en droeg haar naar de overkant.
De andere monnik was woest, de andere monnik stond in vuur en vlam: ‘Dat is verboden! Een boeddhistische monnik mag niet aan een vrouw komen. Dat gaat te ver. Niet alleen er aan gekomen: hij heeft de vrouw op zijn schouders gedragen!’ De monnik hield zich weliswaar stil, maar van binnen kookte hij. De mijlen verstreken. Toen ze bij het klooster aankwamen, toen ze de deur binnengingen, draaide de andere monnik zich naar de eerste toe en zei: ‘Luister eens, ik moet hier met de meester over praten. Ik moet hier een melding van maken. Het is verboden!’ De eerste monnik zei: ‘Waar heb je het over? Wat is verboden?’ Hij zei: ‘Ben je dat vergeten? Je hebt die mooie jonge vrouw op je schouders gedragen. Je mag er niet aankomen!’
De eerste monnik lachte en zei: ‘Ja, ik heb haar gedragen, maar ik heb haar op de overkant achtergelaten, mijlen terug. Draag jij haar nog steeds?’(Osho, The Discipline of Transcendence, Discourses on the forty-two sutras of Buddha)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.