Kontaktpunten 14 mei

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 8, 5-8 14-17., 1 Petrus 3, 15-18, Johannes 14, 15-21
De lezing uit Handelingen gaat deze week over diaken Filippus. Hij predikt in Samaria en verricht tekenen. Bezetenen, lammen en kreupelen worden genezen. Dit leidt tot algemene instemming onder de bevolking en daarover is veel vreugde. De apostelen in Jeruzalem krijgen te horen dat Samaria tot geloof is gekomen en zij sturen Petrus en Johannes naar Samaria. Bij aankomst spreken zij een gebed uit en leggen de gelovigen, die wel al gedoopt zijn, de hand op zodat zij de Heilige geest ontvangen.Dit verhaal uit Handelingen volgt op de steniging van Stefanus. Dat leidt tot meer vervolgingen onder christenen en die op de vlucht slaan. In deze dreigende situatie gaat Filippus naar Samaria om te verkondigen en wonderen te verrichten.Wie waren die Samaritanen? De Samaritanen stonden niet zo positief bekend onder de Israëlieten. Tijdens de ballingschap brengen de Assyriërs heidense volkeren naar het gebied van de Samaritanen. Deze volkeren vermengen zich met de oorspronkelijke bewoners die zijn overgebleven. Dit leidt tot verwatering van hun godsdienst. Het geloof krijgt allerlei heidense elementen. Als de ballingen van Juda terugkeren ontstaan er spanningen die versterkt worden door de verwantschap in ras en godsdienst. Want hoorden de Samaritanen nu wel of niet tot het volk van het verbond?Daarom is het van zo’n grote betekenis dat de Heer deze mensen uit Samaria zo duidelijk
vervult met de Heilige Geest. Zo is het voor iedereen duidelijk: God neemt deze
mensen tot zijn kinderen aan. Samaritanen horen, net als Israëlieten die in Jezus Christus geloven, tot Gods volk.Toen de mensen in Samaria hoorden wat Filippus zei en toen ze de tekenen zagen die hij verrichtte, ontstond daarover grote vreugde in de stad. Geloven heeft te maken met het goede nieuws horen, de Geest krijgen, zien wat dat in mensen teweeg kan brengen en daarover enthousiast raken. En is dat niet waar het in het geloof over moet gaan: blijdschap, vreugde, een vuur ontsteken, enthousiasme? Als wij op deze manier ons geloof beleven en delen met anderen, als wij zo plezier beleven aan ons geloof, dan kan misschien weer gebeuren wat in Handelingen staat: Er ontstond grote vreugde in de stad.Enthousiasme in het geloof delen? Kom danzondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 14 mei 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen, m.m.v. het Thomaskoor
Zondag 14 mei 12:40 uur. Peuter- en kleuterviering.
Zondag 21 mei 9:30 uur. Jongerenviering/woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 27 mei 19:00 uur. Pinsterwake/Woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 28 mei 9:30 uur. Pinksteren/Eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 14 mei
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Bloemen:
Wekelijks staat er een mooi bloemstuk op de altaartafel en bij de beelden en kruisjes. Op feestdagen en bij belangrijke gebeurtenissen besteedt de bloemengroep extra veel aandacht aan de aankleding van de kerkzaal en zijn er ook thematische bloemstukken. Een waardevolle toevoeging aan de vieringen. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bloemen
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Peuterviering
Zondag 14 mei is er om 12:40 uur weer een peuter- en kleuterviering. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en de kinderen mogen alle vragen stellen die ze willen. Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Hemelvaart
Met Hemelvaart, donderdag 18 mei is er geen viering in de Thomaskerk. U bent wel van harte uitgenodigd voor de viering om 11:00 uur in de Vituskerk in Blaricum. Pastor Mikel Palić zal voorgaan in deze viering en het Ceciliakoor zingt.
Jongerenviering
Op zondag 21 mei is er in de Thomaskerk in Huizen een jongerenviering die helemaal is voorbereid door jongeren uit Blaricum en Huizen van de oudste navormselgroep. De jongeren hebben zelf teksten en liederen uitgezocht en zijn samen met diaken Ton Hekkenberg ingegaan op de inhoud van de lezingen. U bent van harte welkom bij deze woord- en communieviering tussen Hemelvaart en Pinksteren om 9.30 uur waarin diaken Ton Hekkenberg zal voorgaan.
Pinksterwake
Op de vooravond van Pinksteren, zaterdag 27 mei is er om 19:00 uur een Pinksterwake. In deze viering die voorbereid is door de lekenvieringengroep lezen we twee lezingen die horen bij Pinksteren, één uit Genesis en één uit Handelingen. De eerste lezing is het verhaal van de toren van Babel, binnen de lekenvieringengroep vooral bekend uit onze jeugd, uit de kinderbijbel. Nu lezen we het zoals het in de “gewone” bijbel staat. Uit Handelingen lezen we het verhaal van Pinksteren. Beide verhalen gaan over chaos en over de Geest, maar ze hebben ook iets tegenstrijdigs. Daarover willen we verder met u nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Waarschuwing scammers!
De afgelopen weken hebben we in onze parochie en de andere parochies in de regio last gehad van scammers die vrijwilligers probeerden te misleiden door zich voor te doen als pastoor Carlos Fabril. Daarom willen we u hiervoor extra waarschuwen. De methode bij scammen is gewoonlijk dat iemand vanaf een e-mailadres dat lijkt op die van een pastoor of iemand anders die werkzaam is in het pastoraat e-mails verzendt aan vrijwilligers van de parochie met het verzoek digitaal cadeaubonnen aan te schaffen (bijvoorbeeld in de Apple Store) en die per email te verzenden naar enkele mensen waarvan zogenaamd afscheid wordt genomen of die zogenaamd bedankt moeten worden. Die mensen bestaan echter niet. De aanhef en ondertekening zijn zeer persoonlijk en komen geloofwaardig over. Blijkbaar hebben scammers nu parochies en kerken ontdekt als mogelijkheid om op te lichten, dus graag hier alert op zijn. De bedragen belopen al snel € 300,- tot € 500,- die dan door mensen persoonlijk worden verloren. Zeer vervelend. Twijfelt u over een email die u ontvangen heeft vanuit de parochie? Beantwoord de mail niet, maar neem contact op met de betrokkene, het secretariaat of een locatieraadlid via telefoon, WhatsApp of email (niet het e-mailadres van de nep e-mail), Dank u wel voor uw alertheid!
Bavodag
Elk jaar is er voor alle vormelingen in het bisdom een Bavodag. Dit jaar is die dag op 17 juni. Alle tieners (11-17 jaar) en in het bijzonder de vormelingen van de afgelopen drie jaar zijn welkom in de Sint-Bavokathedraal in Haarlem. De dag is van 10:30 uur tot 16:30 uur. Er zullen verschillende workshops zijn, maar ook muziek, sport en spel ontbreken niet. De dag wordt afgesloten met een heilige Mis samen met de bisschop. Meer informatie en aanmelden (voor 15 mei!) via deze link
De kosten zijn € 5,- per persoon (deelnemer of begeleider). Iedereen wordt gevraagd een lunchpakket mee te nemen. Er wordt gezorgd voor frisdrank en snacks.
Moederdag
Moederdag is een feestdag die wordt gevierd ter ere van het moederschap en de invloed die moeders hebben op de samenleving. Ook Maria was moeder, de moeder van Jezus. Maar Maria is ook een moeder voor iedereen. Ze was, naast de moeder van God, ook een gewone vrouw, met dezelfde vreugde en verdriet als een andere moeder. Haar zorgzaamheid en liefde zien velen als een voorbeeld. Daarmee is Moederdag ook een oproep voor ieder van ons om zich wat meer als Maria, als een moeder te gedragen door voor elkaar te zorgen en te kijken naar wat de ander echt nodig heeft. We wensen alle moeders op 14 mei een hele gezellige moederdag.
Internationale Dag van het Gezin
Maandag 15 mei is de internationale dag van het gezin. Het is in het gezin niet altijd gemakkelijk om ruimte te maken voor God in het leven van alledag. Vaste momenten creëren kan helpen. Een eerste basis is om te proberen om dagelijks samen te eten. Voor en na de maaltijden is ook een goed moment om samen te bidden. Daarbij kan je de kinderen helpen om te oefenen door zelf een kort gebed te bedenken en uitspreken. Houd het simpel. Een andere gewoonte kan zijn om op een of op twee vaste dagen een Bijbelverhaal uit een kinder- of jongerenbijbel voor te lezen. Die verhalen spreken voor zich. Later zullen kinderen de verbanden gaan zien tussen al die verhalen. Voor zowel ouders als kinderen geldt dat het in deze tijd heel belangrijk is om andere geloofs- en leeftijdgenoten op te zoeken. Je hebt elkaar nodig en het geeft bemoediging. Als parochie willen we hier graag een mogelijkheid voor bieden rond de (peuter- en familie)vieringen op zondagochtend, bij de Eerste Communievoorbereiding en bij de kindercatechese.
Vier.nu
Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en Pinksteren? Op de website over christelijke hoogfeesten, vier.nu wordt onder meer uitgelegd wat en hoe we vieren met Hemelvaart en Pinksteren en welke tradities er mee verbonden zijn. Zo vindt u er bijvoorbeeld gebeden voor de pinksternoveen. Het is gebruikelijk om met deze noveen op of net na Hemelvaartsdag te starten en negen dagen tot aan Pinksteren te bidden om de komst van de Heilige Geest. Er is ook een uitdagende pinksterkleurplaat beschikbaar, naar het voorbeeld van het glas-in-lood raam in de Sint-Pieter in Rome.
Gebed om vrede
God van Vrede,
dat wij als reisgenoten
onderweg naar het Land van Belofte
ons met U
en al die andere reisgenoten
verbonden mogen weten
in Uw grenzeloze Verlangen
naar Vrede

dat wij als reisgenoten
onderweg naar het Rijk van Vrede
ons door alles heen
verbonden mogen weten
met al uw mensen
in Uw grenzeloze Bewogenheid
voor ieder mens

dat wij als reisgenoten
onderweg naar het Messiaanse Rijk
er telkens opnieuw durven zijn
voor elkaar
en ons verbonden mogen weten
met ieder en alles
wat ademt
op Uw lieve aarde

zo bidden wij
in Vredesnaam
(vredesweek.nl)
Afwezig
Het secretariaat is door omstandigheden de komende tijd beperkt bezet. Daardoor kan het wat lastiger zijn om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat. Uw mail wordt gewoon gelezen. 
Ter bemoediging
Vuilniswagen 
Op een dag pakte ik een taxi en we vertrokken naar de luchthaven. De taxi-chauffeur reed keurig netjes op de rechter rijstrook, toen er plotseling een auto uit een parkeerplaats de weg op schoot. De taxi-chauffeur ging vol in de remmen, slipte en miste de andere auto met een paar centimeter.

De chauffeur van de andere auto schudde met zijn hoofd en begon te schreeuwen naar ons. De taxi-chauffeur lachte en zwaaide naar de man. En echt waar, oprecht vriendelijk. Zo oprecht dat ik vroeg: ‘Waarom doe je dat? Deze man rijdt ons bijna het ziekenhuis in.’
‘Tja,’ zei de taxi-chauffeur, ‘dat is wat ik noem de wet van de vuilniswagen.’ Hij legde uit dat mensen regelmatig vuilniswagens zijn. Ze lopen rond met vuilnis, zoals frustratie, boosheid en teleurstelling. Als hun vuilnis zich opstapelt, moeten ze een plek vinden om het te dumpen. Soms dumpen ze het op mij.

Ik vat dit niet persoonlijk op. Ik glimlach, ik zwaai, ik wens ze het allerbeste en ga vrolijk verder. Ik neem hun vuilnis niet aan. En ik neem hun vuilnis niet mee naar andere mensen op het werk, thuis of op straat. (www.voorpositiviteit.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.