Gedragscode r.k. parochies Blaricum, Huizen, Laren

Het parochiebestuur van de samenwerkende parochies van Laren, Blaricum en Huizen hecht er grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochies in een sfeer, behorende bij die van een parochie. Van medewerkers en vrijwilligers mag een correcte, professionele wijze van omgaan met elkaar en met anderen verwacht worden, met als voorbeeld de wijze waarop Jezus Christus omging met zijn leerlingen en andere tijdgenoten. Dat is een basisvoorwaarde voor sociale veiligheid. Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een noodzakelijk eerste vereiste.

Als parochie r.-k parochies volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid

Met deze gedragscode willen wij de sociale veiligheid binnen de parochies bevorderen. ‘Sociale veiligheid’ omvat veel meer dan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat daarbij om het respecteren van ieders geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en het bevorderen van ieders welbevinden in dezen.

De Kerk als geloofsgemeenschap en als organisatie dient een voorbeeld van sociale veiligheid te zijn. De gedragscode biedt een kader waarin die sociale veiligheid centraal staat en bevat concrete normen als handleiding voor behoorlijk gedrag. Het is de verantwoordelijkheid van ieder individu om duidelijke, juiste grenzen te stellen en te bewaken. Al degenen voor wie de gedragscode geldt, behoren te allen tijde de christelijke waarden en normen te onderschrijven en dienovereenkomstig te spreken en te handelen. Zij moeten weten dat zij voor hun gedrag verantwoordelijk zijn en er ook voor verantwoordelijk gehouden zullen worden.

De Gedragscode Pastoraat kunt u hier [pdf] lezen, alsmede een toelichting van de pastores [pdf] en een toelichting van de Bisschoppen [pdf].

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is het aanvragen van een VOG verplicht voor een aantal specifieke groepen medewerkers en vrijwilligers. Het gaat hierbij om medewerkers en vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking. Ook geldt de verplichting van een VOG voor vrijwilligers in bezoekersgroepen, voor kosters en voor medewerkers en vrijwilligers die een bestuurlijke of administratieve functie bekleden, een vertrouwenspositie hebben en die toegang hebben tot persoonsgegevens of die zich bezighouden met de financiën in de parochies.

Meldpunt

Klachten over schendingen van de Gedragscode Pastoraat kunnen aanhangig worden gemaakt overeenkomstig de normen vervat in het universele en het particuliere canonieke recht. Grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld bij het r.-k. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/ )

Vertrouwenspersoon

Als u slachtoffer bent van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon van onze drie parochies: dr. B. Pothast. Hij kan u ondersteunen bij een klachtenprocedure of bij een gesprek met bijvoorbeeld het parochiebestuur en hij kan u doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Onze vertrouwenspersoon is bereikbaar via Gezondheidscentrum Bovenmaat Huizen: dr. Bert Pothast (huisarts), telefoon 035-5250777

Augustus 2018