Kontaktpunten 28 aug

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Sirach 3, 17-18. 20. 28-29, Hebreeën 12, 18-19. 22-24a, Lucas 14, 1. 7-14
Het boek Jezus Sirach, waaruit de eerste lezing komt, is het laatste boek van de wijsheidsliteratuur. Jezus Sirach wil met zijn geschrift levenswijsheid overdragen. We lezen dat je bescheiden moet blijven als je rijk bent. Dat hoe meer aanzien je hebt, hoe meer je je moet vernederen. Er is geen genezing voor de kwaal van een hoogmoedige. Een verstandig mens overweegt graag spreuken en een wijze droomt ervan goed te kunnen luisteren.
Luisteren is oplettend zijn, oog hebben voor de anderen om je heen. Niet alleen wil een wijze goed kunnen luisteren, maar wie echt luistert wordt ook wijzer. Luisteren is openstaan met je hart en bereid zijn om te leren van een ander, ja, zelfs bereid zijn om te veranderen door wat je gehoord hebt. We worden opgeroepen bescheiden en nederig te zijn. Bescheidenheid heeft te maken met je plaats weten. Het gaat niet over valse bescheidenheid, doen alsof je de mindere van een ander bent en dus niet van belang. Neen, bescheidenheid betekent er weet van hebben wie je bent, wat je kunt en op een eerlijke wijze met anderen omgaan vanuit een diep respect voor wie zij zijn. De Heilige Bernardus geeft een vergelijkbare definitie voor nederigheid: Nederigheid is waarheid, is zelfkennis.
In een tijd waarin ambitie, het steeds meer en het steeds hogerop, de toon zet, dreigt deze bescheiden levenshouding verloren te gaan. Het is de levensvisie van het leven laten komen zoals het komt. Het besef dat wij ons leven niet maken en niet in de hand hebben. Mensen die zo aankijken op het geschonken leven zijn een zegen voor anderen en voor de wereld. Zij laten de ander ervaren dat ze de moeite waard zijn. Zij hebben respect voor de natuur. Je vernederen zoals bedoeld in de lezing betekent beseffen dat wij allemaal kwetsbare mensen zijn, én dat we geroepen zijn om elke dag anderen vol eenvoud, warmte en belangstelling tegemoet te treden en steeds zorgvuldig met de natuur om te gaan. Verder nadenken over nederigheid? Kom dan zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zaterdag 27 augustus 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 28 augustus 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić
Vrijdag 2 september 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger: pastor Andrea Geria
Zondag 4 september 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria
Zondag 11 september 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 28 augustus
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
MIVA:
Dit jaar is de MIVA collecte voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen zijn afhankelijk van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt. Doktoren en verpleegkundigen reizen ook naar de omliggende dorpen om voorlichting te geven over het voorkomen van ziektes. Daarvoor is eerder met hulp van MIVA een auto aangeschaft. Het ziekenhuis heeft geen intensive care waardoor patiënten soms met spoed naar een ander ziekenhuis moeten worden gebracht. De enige auto is dan niet altijd beschikbaar, daarom wordt uw bijdrage gevraagd voor een extra auto speciaal voor dit soort spoedgevallen. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. MIVA.  Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zaterdag om 19:00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeter-kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 27 augustus om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen over het bezoek van Jezus aan een farizeeër op een sabbat en de genezing van een zieke. Een verhaal dat niet op zichzelf staat. Wat is het verband met andere genezingsverhalen op de sabbat en met andere bezoeken aan farizeeërs? En wat is de relatie met ons en ons leven? Daarover willen we verder met u nadenken. U bent van harte welkom.
Priesterjubileum pater Wijnand van Wegen
Op zondag 28 augustus a.s. wordt alsnog het 60-jarig priesterfeest van pater Wijnand van Wegen gevierd. Dit zal gebeuren in en rond de RK Nicolaaskerk op Wakkerendijk 60 in Eemnes. Om 10.00 uur begint daar een eucharistieviering, waarin pater Wijnand van Wegen zal voorgaan, samen met de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales, de congregatie waartoe pater Van Wegen behoort. Na deze viering zal er op een gezellig aangekleed kerkplein uitgebreid gelegenheid zijn om pater Wijnand te feliciteren. Iedereen is van harte welkom.
Eerste vrijdagviering
Wereldwijd wordt deze maand herdacht hoe eens op Golgota een kruis werd opgericht. Wereldwijd wordt dat kruis beleden als een teken van heil voor allendie er respectvol en vertrouwvol naar opzien. Ook wij mogen er ons dankbaar en heilzaam door laten aanspreken: Het feest van de Kruisverheffing. Dit feest vindt zijn oorsprong in de 4de eeuw. Volgens overlevering werd in Jeruzalem de kerk van het heilige Graf gebouwd nadat keizerin Helena het kruis van Christus had teruggevonden. Het werd een dubbele kerk bestaande uit een opstandingskerk en uit een martelaars- of kruiskerk. Op 13 september viert men de inwijding van de ene en op 14 september de inwijding van de andere kerk. Op 14 september wordt het kruis plechtig aan het volk getoond en ter verering aangeboden. Vandaar de naam kruisverhoging of Kruisverheffing. Het kruisteken is één van de eerste symbolen die wij als kind geleerd hebben. Het kruis is voor ons, sinds de dood van Jezus, een teken van hoop, van verlossing,van verrijzenis en eeuwig leven. Tijdens de viering willen wij stil staan bij de betekenis van het kruis: je kruis dragen, anderen helpen hun kruis te dragen.Wees welkom bij deze viering op vrijdag 2 september om 10.15 uur. Na de viering is er voor degenen die op 4 september verhinderd zijn de mogelijkheid om afscheid te nemen van pastor Andrea Geria.
Viering de Bolder uitgesteld
Op verzoek van de Bolder is de komende viering een week uitgesteld naar vrijdag 9 september om 15:30 uur. De voorganger is pastor Andrea Geria.
Familieviering
De datum 4 september staat in heiligenkalenders als de gedenkdag voor Mozes, de grote profeet van het Oude Testament. Op schilderijen in kerken en op iconen heeft hij altijd een stralende cirkel om zijn hoofd, als teken van zijn heiligheid, maar is Mozes ooit heilig verklaard? Nee! Trouwens ook de Apostelen niet, zelfs Maria niet! Heiligverklaringen gebeurden pas veel later. De gedenkdag voor Mozes is voor ons aanleiding juist hem in deze eerste familieviering na de zomervakantie in het najaarszonnetje te zetten. En natuurlijk zullen we ook aandacht geven aan het afscheid van pastor Andrea. U bent van harte welkom op zondag 4 september om 9:30 uur.
Afscheid pastor Andrea Geria
Op zondag 4 september nemen we afscheid van pastor Andrea Geria. Onze bisschop heeft hem gevraagd om vanaf medio september te gaan werken als pastoor in solidum in de regio’s Hoorn en West-Friesland Zuidoost. Pastor Andrea Geria heeft vanaf 2015 eerst als diaken en daarna als priester gewerkt in onze parochie. We vinden het erg jammer dat hij ons gaat verlaten. Op zondag 4 september om 9.30 uur nemen we tijdens de familieviering afscheid van hem. Aansluitend aan de viering is er een afscheidsreceptie waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Als cadeau voor pastor Andrea willen we geld inzamelen. Hij is aan het sparen voor een andere auto. In de hal van de kerk vindt u de melkbus waarin u uw bijdrage kunt doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer: NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. R.K. parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck, o.v.v. bijdrage afscheidscadeau A. Geria.
Afscheid jongerenwerker Maurice Lagemaat
Op 4 september nemen we afscheid van onze jongerenwerker Maurice Lagemaat. Sinds februari 2015 heeft hij als jongerenwerker in onze regio Blaricum, Huizen, Laren gewerkt. Maurice gaat vanaf september werken als aalmoezenier bij de Marine in Rotterdam. We vinden het erg jammer dat hij ons gaat verlaten. In de afgelopen zeven jaar heeft hij veel bereikt met en voor onze jongeren. Op 4 september om 12:00 uur tijdens de gezinsviering in de St.-Jansbasiliek in Laren neemt Maurice afscheid.
Projectkoor oecumenische viering
Zondag 25 september houden de Goede Herderkerk, de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk een gezamenlijke oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. Ds. Joke Krijnen en pastor Mikel Palic zullen samen voorgaan in de viering. Voor deze viering willen we graag weer een projectkoor samenstellen van leden uit de drie kerken. Zij zingen een aantal prachtige liederen onder leiding van Eric Bakker met begeleiding van Willem Boersma op piano. Wie zingt graag en wil meedoen? Noteer dan vast de volgende oefenmomenten (in de Oosterlichtkerk) in uw agenda:
Zondagmiddag 11 september
Maandagavond 19 september
Vrijdagavond 23 september
En natuurlijk ook een uur voor aanvang van de viering op zondag 25 september
Zingt u mee? U kunt zich opgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).Namens de werkgroep oecumenische vieringen: Henk Veerman (GHK), Marion Brouwers (TK), Coby Wouda (OLK)
Rouwgroep najaar 2022
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies en aanmoedigen tot het zoeken naar een nieuwe levensbalans. Voor mensen die langer dan een halfjaar geleden een ingrijpend verlies leden organiseren we zes bijeenkomsten op woensdagmiddag in de Thomaskerk: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november. Er zijn geen kosten aan verbonden. De groep wordt begeleid door Hanneke Henrichs, Carla Schaap en Henk Veerman vanuit de Protestantse gemeente en de Thomaskerk in Huizen. Meer informatie vindt u in de folders in de hal van de kerk.
Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 10.
Aanmelden kan bij Henk Veerman (veermanh@hotmail.com), Carla Schaap (carla.schaap@ziggo.nl) of Hanneke Henrichs (h.henrichskerkstra@gmail.com)
Gebed voor de Oekraïne
 Hoe kan er in de wereld vrede zijnwanneer gerechtigheid en recht niet tellen,wanneer soldaten sneuvelen in pijnen burgers schuilen in verborgen kelders.Als de agressor aast op meer terreinen kracht en afweer niet meer kunnen helpen. Wie zo zijn hele leven achterlaaten vluchten moet naar nergensland en verder -zij gaan berooid in tranen over straat.Geef onderweg aan hen een goede herder,een mens die helpt, een deur die open staat,een hart vol liefde, in de nood een redder. Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,het leven is bij u in goede handen.U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,een warm onthaal van vrijheid, open armen.U helpt ons in de strijd van het bestaanen geeft als wapen: liefde voor de ander.
(Ria Borkent)
Nieuwe start
De zomervakantie is voorbij. Hopelijk zijn leerlingen en leerkrachten uitgerust en klaar om een frisse start te maken. Leuk om vriendjes/vriendinnetjes of collega’s weer te zien, maar ook spannend wat dit nieuwe jaar gaat brengen. Als gelovigen zijn we ook leerlingen. Al horen we niet aan het einde van het jaar of we in een andere klas met moeilijkere lesstof terechtkomen Wel mogen we in het nieuwe jaar weer meer verdieping zoeken: door het Woord en het Brood dat wij mogen delen, door de levenservaring die we als gelovige mensen opdoen. Jonge en oude leerlingen een heel fijne jaar gewenst!
Ter bemoediging
Elke dag anders
Wat zijn we mooi hè, zegt duif één.Vind je? Vraagt duif twee. We zien er nogal saai uit op een grijze dag als vandaag.Ik vind ons altijd mooi, zegt duif één.Wacht maar tot de zon schijnt. Dan shinen we pas echt!Wij zijn er om het licht door te geven en dat is er elke dag.Maar dan zijn we toch elke dag anders? Vraagt duif twee.Ja, en?Wanneer zie je ons dan zoals het echt bedoeld is?Zo. Zo zijn we bedoeld. Elke dag anders. En elke keer mooi op een andere manier. (Iris Boter)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.