Kontaktpunten 22 okt

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Jesaja 45, 1. 4-6, 1 Thessalonicenzen 1, 1-5b, Matteüs 22, 15-21
De eerste lezing is dit weekend uit deutero-Jesaja. Dit deel van Jesaja heet ook wel “het boek van de vertroosting” en die naam past wel bij het gedeelte dat we deze week lezen. We lezen dat Cyrus de gezalfde van de Heer wordt genoemd. De Heer neemt hem bij de rechterhand om de volkeren voor hem neer te werpen, om de gordels van de lendenen van koningen te trekken, om alle deuren voor hem te openen. De Heer zegt tegen Cyrus dat Hij Cyrus heeft geroepen omwille van zijn dienaar Jacob en om Israël en hem daarom een eretitel heeft gegeven, hoewel Cyrus de Heer niet kent. Hij is de Heer en er is geen andere God. En dat kan iedereen nu weten.
De eerste vraag die bij deze tekst opkomt is: Wie is Cyrus eigenlijk? Het gaat hier over Cyrus II de Grote, de stichter van het Perzische rijk. Hij volgde in 559 voor Christus zijn grootvader op. Zijn rijk groeide uit tot een groot wereldrijk. Na de verovering van Babylon stuurde hij de godenbeelden en andere religieuze voorwerpen die door Babylon op andere volken waren veroverd terug naar de oorspronkelijke volken. Zo kregen de Joden de voorwerpen terug uit de tempel in Jeruzalem. Cyrus was niet alleen een goede legeraanvoerder, maar ook wijs en tolerant. Hij respecteerde de manier van leven en de godsdienst van de volkeren die hij overwon. Door hem komt er een einde aan de Babylonische ballingschap en kunnen de Joden naar hun land terugkeren. Bijzonder in deze tekst is ook dat Cyrus gezalfde wordt genoemd. Al een hoofdstuk eerder wordt hij door de Heer “mijn herder” genoemd. Cyrus wordt gezien als bevrijder die heerst als een herder die toeziet op zijn kudde. Zou hij de titel gezalfde niet krijgen omdat men een nauwe band ziet tussen hem en de Heer die hem gebruikt om het Joodse volk te bevrijden? We lezen immers ook dat het omwille van Jacob en Israël is dat de Heer Cyrus heeft geroepen en deze eretitel geeft. Hoewel Cyrus de Heer niet kent. Het gedeelte van de tekst waarin de Heer benadrukt dat Cyrus hem niet kent benadrukt het onverwachte en verrassende handelen van de Heer. Dat handelen is het initiatief van de Heer. Hij kan zich laten zien in vreemde vorsten, in mensen die niet geloven, die niet bekend zijn met Hem. Is dat niet belangrijk om ons te realiseren? Dat we de Heer kunnen herkennen in ieder mens? Samen nadenken over ons geloof? Kom dan zaterdag om 19:00 uur of zondag om 09:30 uur naar deThomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zaterdag 21 oktober 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 22 oktober 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 29 oktober 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Zondag 29 oktober 12:40 uur peuterviering Vituskerk Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palić
Donderdag 2 november 18:30 uur zegenen graven RK begraafplaats. Pastor Javier Acuña
Donderdag 2 november 19:30 uur Allerzielenviering/Eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Vrijdag 3 november 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 3 november 11:00 uur ziekenzalving. Voorgangers pater Wijnand van Wegen en pastor Mikel Palić
Zondag 5 november 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 22 oktober
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Wereldmissiedag
Dit jaar vragen we uw bijdrage voor twee projecten in Beiroet in Libanon. Vrijwilligers van de groep “drama’s en wonderen” uit de parochie van pastoor Richard Abi Saleh bezoeken oude en eenzame mensen en bieden een luisterend oor.
Ze hebben contact met 180 families en brengen vijf dagen per week warm eten en medicijnen. Het huis van Licht en Hoop heeft een kleine school waar Syrische en arme Libanese kinderen les krijgen. Uw bijdrage voor deze projecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Wereldmissiedag
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZaterdag om 19:00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk Zondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.   
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Nieuws uit de parochie
Zaterdagavondviering
Zaterdag 21 oktober om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. In de evangelielezing van dit weekend wordt Jezus uitgedaagd door de Farizeeën die hem vragen of het geoorloofd is belasting aan de keizer te betalen. Nadat de Farizeeën Jezus een muntstuk hebben getoond met een beeltenis van de keizer erop antwoordt Jezus: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Maar wat komt God eigenlijk toe en wat de keizer? Hierover willen we verder met u nadenken tijdens deze viering.
Eerste communie
In november begint de voorbereiding voor kinderen die hun eerste communie willen doen. De bijeenkomsten zijn op zondagochtend. De eerste communie is bedoeld voor kinderen vanaf 7/8 jaar, die minimaal in groep 4 van de basisschool zitten. U kunt uw zoon/dochter tot en met zondag 22 oktober inschrijven voor de eerste communie door een mail te sturen naar het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl).
Peuterviering
In de Vituskerk in Blaricum is op zondag 29 oktober om 12:40 uur de eerste peuter- en kleuterviering van dit seizoen, speciaal voor de allerkleinsten en hun gezinnen. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en samen spelen we het verhaal na. Iedereen is van harte welkom! Leuk om een keer de sfeer te proeven. De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Allerzielen
Zoals elk jaar vieren we op donderdag 2 november Allerzielen. Pastor Javier Acuña gaat voor in de viering om 19:30 uur in de Thomaskerk. Om 18:30 uur, voorafgaand aan de viering kunt u het graf van uw dierbare op de katholieke begraafplaats in Huizen laten zegenen. Het kerkhof zal sfeervol verlicht zijn. Ook het zegenen van de graven gebeurt door pastor Javier Acuña. Na de viering bent u uitgenodigd voor een kopje koffie met cake. De nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd, maar iedereen die een geliefde overledene wil herdenken is van harte welkom tijdens het zegenen van de graven en bij de viering.
Ziekenzalving
Voor mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met het lijden door een ernstige of chronische ziekte of ouderdom en in dit sacrament de troost of nabijheid van God willen ervaren is dit jaar de ziekenzalving op vrijdag 3 november om 11.00 uur, direct na de viering van de eerste vrijdag van de maand, die om 10.15 uur begint. Aan het begin van het leven kent de katholieke kerk het sacrament van de doop. Bij de nadering van de afronding van het leven is er het sacrament van de ziekenzalving, vroeger het heilig oliesel genoemd. Een doopplechtigheid vindt tegenwoordig niet meer direct na de geboorte plaats en zo is ook de ziekenzalving niet meer uitsluitend bedoeld voor het moment van sterven. In de meest ruime zin geformuleerd is de ziekenzalving het sacrament voor hen die zich heel bewust zijn geworden van hun kwetsbaarheid. Dat ritueel helpt vele mensen de laatste fase van hun leven intenser, dieper te leven en daardoor zich dichter bij God te voelen. Zoals we het dopen in de gemeenschap van de kerk vieren, zo is er ook een kerkelijke viering voor hen die de ziekenzalving willen krijgen. U bent van harte uitgenodigd om aan de eerste vrijdagviering en/of de ziekenzalving deel te nemen. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en is er koffie en thee met gebak! U kunt zich voor de ziekenzalving inschrijven bij het secretariaat, door een briefje in de bus te doen, een mailtje te sturen of te bellen.
Familieviering
De familieviering van november 2023 valt, zoals altijd, op de eerste zondag van de maand en dat is meestal Willibrord-zondag. Ook nu zullen we aan Willibrord aandacht besteden. Vooral aan zijn plan om uit zijn land, Engeland, te vertrekken en in een bootje overzee naar ons land te gaan. Welk ideaal stond hem voor ogen? En het bleef niet bij een ideaal, hij dééd het ook nog! Bovendien: toen hij hier was reisde hij ook nog eens half Europa door. In de 8e eeuw, dus 1200 jaar geleden! Wat bezielde hem toch? U bent van harte welkom in de familieviering op 5 november om 9:30 uur.
Vormsel
Veel jongeren en hun ouders uit de drie samenwerkende parochies kwamen op de informatieavond voor het voorbereidingstraject van het Vormsel af en veel jongeren hebben zich al aangemeld. De eerste voorbereidingsavond was op vrijdag 13 oktober in de pastorie bij de Vituskerk in Blaricum. Mocht je het formulier nog niet hebben ingeleverd, was je niet aanwezig en ben je geïnteresseerd in dit traject? Neem vooral contact op met pastor Mikel Palic of pastoor Van der Peet of mail naar vormselhbl2324@gmail.com.
Klaverjassen!!
U kunt nog één avond klaverjassen. U bent op dinsdag 24 oktober om 19.30 uur bent u van harte welkom in de koffiekamer bij de Vituskerk in Blaricum.
Koffie op woensdag
Afgelopen woensdag ging de koffie op woensdag vanwege ziekte niet door, maar we verwachten dat er woensdag vanaf 10:00 uur weer koffie en thee wordt geschonken in de Thomaskerk. We hopen zo mensen met elkaar in contact te brengen. De deur staat wijd open. Er is ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Koffie kost € 1,—, thee €0,50. U bent van harte welkom tot 12:30 uur.
Katholieke jongerendag
Op zaterdag 4 november van 13:15-21:30 uur is de landelijke katholiek jongerendag in de Grote Pekken in Veenendaal. Een ontmoeting met een paar honderd Nederlandse katholieken kan een impuls zijn voor tieners en jongeren in de katholieke kerk. Het thema is “Welkom thuis”, omdat de kerk een thuis wil bieden voor iedereen. Met name de jongeren die naar de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon zijn geweest worden uitgenodigd. De dag is voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn welkom met een begeleider. Een ticket kost € 15.—, maar er is korting voor groepen vanaf 4 personen. De dag bestaat uit een afwisselend programma met de sprekers Paul Graas en Bernadette Lang, workshops, een heilige mis en er is gelegenheid voor gebed en stilte. De dag wordt afgesloten met een optreden van InSalvation. Het volledige programma en tickets via www.katholiekejongerendag.nl.
Gebed om vrede
God van Abraham, Isaak en Jakob,Zie ons aarzelen.We weten ons onopgeefbaar verbonden met Israël.Het is familie. Onze oudste broer. U legde die band.We ervaren deze echter ook als knap ingewikkeld.We zien een onontwarbare kluwenvan politieke en theologische draden.We willen vandaag graag bidden voor Israël.Maar wat zouden we bidden? En voor wie en hoe?Aan welke kant gaan wij staan?Wat moeten we vinden en waarvoor kunnen we danken?Zie ons aarzelen.We danken dat we niet geroepen zijnom van alles op te lossen,maar om eerst en vooral te bidden.De bijzondere band belijden,en ondertussen de zaak van Israëlin uw handen weten.Denk aan uw volk Israël.Vervul uw beloften.Laat het spoedig vrede zijn in Jeruzalem,in heel uw wereld.Hoor en verhoor ons gebed,door Jezus Christus, onze Heer,Amen(ds.André van der Graaf)
Ter bemoediging
Het leven is een mozaïek van kleuren
en draagt in zich de uitnodiging om zelf je tinten te kiezen
naar je eigen smaak en tot vrede en vreugde van de ander:Een mozaïek van kleuren…
Het rood waarin je tederheid mag ademenvan een stem, ogen en handen,een lach, een vriendelijk gebaar. Het blauw dat je laat deinen op golven van vreugde en verdriet,
van geloof en onzekerheid,
kracht en zwakheid.
Het groen dat je spreekt van lente en frisheid
die zich wijd in je vertakt
en diep in je woekert
met wat je hebt en wie je bent.
Het oranje waarin je rust proeft
en mildheid van een rijpe avond;
De zachte tint van een nieuw verlangen.
En het paars dat je stil maakt
en leert dat het leven nooit vergaat.
Het geel dat een kring voor je schept van licht om te leven
en een toekomst opent die als een uitdaging wacht.
De kleuren van vrede die je diep in je ervaren mag
die je kleurrijk laat leven
ook al lijkt daar soms geen reden toe.(www.kuleuven.be)
Gebed en vasten voor vrede
Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. “De wereld is al getuige van zoveel open oorlogsfronten”, zei de paus. In het licht van deze omstandigheden smeekte hij: “Leg de wapens neer en luister naar de roep om vrede van de armen, het volk en de onschuldige kinderen. Oorlog lost geen problemen op. Het zaait alleen maar dood en verderf, vergroot de haat, vermenigvuldigt de wraak. Oorlog wist de toekomst uit, het wist de toekomst uit.” Op het Sint-Pietersplein is er om 18.00 uur een uur van gebed met als doel vrede voor de wereld op te roepen. Bidt en vast u mee?
Secretariaat gesloten
Wegens ziekte is het secretariaat gesloten. De mail wordt geregeld gelezen. Indien u het secretariaat wilt bezoeken bent u op donderdagochtend vanaf ongeveer 10:00 uur welkom.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.