Kontaktpunten 23 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Job 38, 1. 8-11, 2 Korintiërs 5, 14-17, Marcus 4, 35-41
We lezen een korte tekst uit heb bijbelboek Job. De Heer spreekt tot Job in een storm. Hij vraagt waar Job was toen de zee onstuimig beukte en los wilde breken, toen de Heer haar paal en perk stelde en haar golven brak?Om deze tekst beter te kunnen plaatsen is het goed om naar de context te kijken. Job was een rijk man met een gelukkig leven, maar is alles kwijtgeraakt, zijn gezin, zijn rijkdom, zijn gezondheid. Hij heeft daarover veel gesprekken gehad met zijn vrienden. Deze vrienden stellen dat Job een grote zonde moet hebben begaan om zo gestraft te worden door God. Job echter houdt vol dat zijn rampspoed geen straf van God kan zijn. Hij blijft volhouden dat hijzelf rechtvaardig is, maar God ook. Tegelijkertijd roept Job God wel ter verantwoording. Hij wil van God zelf horen waarom hij zoveel moet lijden. In het hoofdstuk waaruit we vandaag lezen antwoordt God. Hij onderwerpt Job aan een heleboel vragen zoals: Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Wie sloot de zee af met een deur? Heb jij ooit de morgen ontboden? Vier hoofstukken lang.Zou dit antwoord van de Heer zijn waarop Job hoopte? Job krijgt geen antwoord op zijn  vraag waarom hem zoveel onheil overkomt en of dat rechtvaardig is. Maar de Heer antwoordt Job wel. En misschien is het goed om ons dat te realiseren. Als ons verdriet of onheil overkomt is niets zo erg als mensen die wat er gebeurd is negeren of erger nog je uit de weg gaan. Belangrijk is het dat iemand naar je toekomt, zelfs als hij vervolgens zegt dat hij niet weet wat hij moet zeggen.Als je nog eens goed naar die eerste vragen kijkt, dan roepen die de schepping in herinnering: De aarde die de Heer geschapen heeft, het land dat hij scheidde van de zee en het licht waarmee de duisternis werd verdrongen. Allemaal stappen tijdens de schepping om een veilige plek voor de mens te creëren, een plek waar hij gelukkig kan zijn. De Heer is bondgenoot tegen het kwaad. En dat verklaart ook Jobs reactie: Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden. Ik doe er het zwijgen toe. Job heeft vrede met God. Hij heeft de Heer ontmoet en realiseert zich dat deze aan zijn kant, aan onze kant staat.Nadenken over geloof en vertrouwen? Kom dan zaterdag om 19:00 uur of zondag om 09:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zaterdag 22 juni 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 23 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor J. Ignacio Jiménez Walker m.m.v. Vamos
Zondag 30 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Vrijdag 5 juli 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Zondag 7 juli 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Javier  Acuña
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 23 juni
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Muziek:
Wekelijks kunnen we tijdens de vieringen luisteren naar zang en muziek. We genieten van de koren, de cantores, de organisten en pianisten. Daarvoor is het onderhoud van de piano’s en het orgel wel belangrijk. Hiervoor en voor onze bijdrage in de kosten van de koren vragen we deze week uw bijdrage. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummerNL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Muziek.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zaterdag om 19:00 uur vanuit ThomaskerkZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 22 juni om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen dat Jezus en de leerlingen in een bootje in een hevige storm terecht komen. De leerlingen zijn bang, maar Jezus ligt lekker te slapen. Uiteindelijk maken de leerlingen Jezus wakker en Hij zorgt ervoor dat de storm gaat liggen. Wat gebeurt er met ons als we in zwaar weer terechtkomen? Kan Jezus ons dan ook helpen? Hierover willen we met u nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Eerste viering J. Ingnacio 
Zondag 23 juni om 9:30 uur is de eerste viering van pastor J. Ignacio als priester in de Thomaskerk in Huizen. Het wordt een feestelijke viering waarin Vamos zal zingen. Aan het einde van de viering kunt u de Neomistenzegen ontvangen. Deze zegen van een pas gewijde priester is extra krachtig. Na de viering kunt u hem uitgebreider feliciteren bij een kopje koffie met iets lekkers.
Sint Jansfeest
Op zondag 23 juni viert de parochie van Laren het traditionele feest van Sint Johannes de Doper. Er wordt biddend en zingend in processie vanuit de Sint Jansbasiliek naar het Sint Janskerkhof gelopen, waar te midden van de graven de eucharistie wordt gevierd. Daarna wordt er met het Allerheiligste teruggelopen naar de basiliek. Dit jaar is het thema: “Bidden voor vrede”. Er wordt gebeden tegen de onrust in de wereld maar ook ter voorbereiding op het Heilig jaar in 2025. U ben van harte welkom om dit feest (deels) mee te vieren. Het programma  vindt u via deze link.
Parochiebijeenkomst 27 juni
De locatieraad nodigt u van harte uit voor de parochiebijeenkomst op donderdag 27 juni van 20:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur. Voor de pauze willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de parochie en vragen beantwoorden als: Hoe staat het met de Mariakapel? Wat gebeurt er allemaal rond de Vituskerk? Hoe gaat het met de samenwerking in de regio? Ook willen we de verschillende werkgroepen de mogelijkheid geven om te vertellen wat er binnen de werkgroep gaande is. Na de pauze is het gedaan met het serieuze werk en hebben we een verrassing voor u. We willen er nog niet te veel over vertellen, maar het wordt leuk, luidruchtig en u wilt het niet missen!
Fietstocht en tuinfeest
Zondag 7 juli is er de jaarlijkse fietstocht en het tuinfeest in de pastorietuin bij de Vituskerk in Blaricum. De fietstocht begint om 13:00 uur. In groepen wordt er vertrokken voor de aantrekkelijke fietstocht met opdrachten. De fietstocht kost € 2,- (kinderen tot 13 jaar gratis). Tot 13:00 uur kunt u een gratis een kopje koffie of thee of een glas limonade krijgen. Na afloop van de fietstocht, rond 16:30 uur is er een warm en koud buffet opgeluisterd met live muziek. Hiervoor kunt u zich inschrijven tot zondag 30 juni. De kosten hiervoor zijn € 20,50 (kinderen tot 13 jaar € 5,-). U kunt zich ook voor een van beide inschrijven. Inschrijfformulieren vindt u in de hal van de kerk, in de Zaaijer en op de website van Vituskerk in Blaricum.
Jongeren wandelen op de Blaricumse hei
Zaterdag 13 juli zijn jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud uit het bisdom van harte welkom voor een wandeling van de Mariakerk in Bussum naar de Vituskerk in Blaricum. Om 10:00 uur wordt er verzameld bij de Mariakerk voor de wandeling en catechese. Rond  16:00 uur is de aankomst in Blaricum. Na een eucharistieviering is er een barbecue. Rond 20:00 uur wordt er afgesloten. Geef je voor 10 juli op bij pastor Javier: jacuna@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Deze dag kost € 10 per persoon
Actie vakantietasje 2024
We gaan het dit jaar weer doen. Vorig jaar hebben we zoveel blije gezichten gezien, daar doe we het voor. Dit jaar bedenken we iets leuks voor de kinderen wiens ouders gebruik maken van De Voedselbank . Een vakantie zal er voor hen niet inzitten. We willen ze klein moment van vreugde geven. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Doet U mee?? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie NL41 INGB 0000 5401 54 o.v.v. vakantietasje 2024.
Wij hopen op uw goede gaven! Hartelijk dank hiervoor alvast. Half juli zullen we de tasjes gaan brengen.
Werkgroep Kerk en Moskee, Coby, Gerdine, Greetje (PKN), Hanneke (RK Thomas), Khalid, Salim en Mehmet (Huizer moskeeën).
Bedevaart Kevelaer
Maandag 29 juli vertrekt de bus omstreeks 08.00 uur uit Blaricum voor een ééndaagse bedevaart.De bus staat achter de Vituskerk aande Schapendrift. Het programma bestaat uit deelname aan de intochtprocessie, diverse vieringen en in de avond de lichtprocessie. Naast dit programma is er voldoende ruimte om Kevelaer te ontdekken. ’s Avond verwachten wij omstreeks 22.00 uur terug te zijn. Kosten busreis € 50,00 p.p. en deelname aan diner € 28,00 p.p. Kinderen tot 15 jaar € 10,00 voor de bus, diner t/m 5 jaar, gratis, 6-13 jaar € 14,00 p.p. De bedevaart heeft dit jaar als thema: “ Ga met ons mee”, Lucas 24,13-35. Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer even tot rust en tot jezelf te komen. U kunt zich tot 7 juli aanmelden via het aanmeldformulier dat u vindt in de hal van de kerk. Meer informatie via M. Meijer 06-43498452
Bedevaart Banneux
Banneux is een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12-jarige Mariëtte Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’ en zei “Ik kom het lijden verlichten”. Het bisdom organiseert jaarlijks twee bedevaarten, in het voor- en najaar. Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig, die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt. De kosten voor deze reis bedragen € 335.–, hierbij is alles inbegrepen. We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden. De najaarsreis is van 23 t/m 27 augustus. U kunt zich aanmelden voor de bedevaart tot 30 juni via Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 – 30918592, email : banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
BreakOut tienerkamp
Dit jaar is het 10-jarig jubileum van het tienerkamp BreakOut. Het heeft daarom als thema “Celebrate”. Het tienerkamp voor jongeren van 12 tot 18 jaar start maandagmiddag 22 juli om 14:00 uur en duurt t/m vrijdag 26 juli. Er worden spellen gespeeld, catechese gegeven, gebeden en er zijn creatieve activiteiten zoals het schilderen van een vlag en het maken van een toneelstukje. Er wordt geslapen in tenten, dus deelnemers wordt gevraagd om een luchtbed/matje en slaapzak mee te brengen. Het programma is in het Julianaklooster in Heiloo. De kosten zijn  € 105 per persoon (mocht er een financiële drempel zijn dan kunt u dit aangeven via een mail: info@jongbisdomhaarlem.nl). Aanmelden kan via deze link
Gebed om vrede
Tegenwoordig gaan de wereldvoeten over asfaltstraten,
zij bewandelen de weg van het geweld.
Maar het hart der nederigen is sterker dan de tanks.

Niet van buiten komt de vrede tot de mensen;
niet met behulp van kernwapens wordt zij geconstrueerd,
noch geschapen door regeringsverdragen.
Zij leeft in het hart van het heelal,
en alle dingen jagen vrede na.

Zij zal komen met het morgenrood
in deze gekwelde, afgematte wereld.
Zij wordt gebracht door de handen
van de eenvoudige mensen,
de nederigen en armen der aarde.
Door een kinderhand wordt zij aangereikt
en begeleid door de muziek van een moedige jeugd.

Vrede zal zijn als de dauw
voor deze uitgedroogde aarde.
(theobaldusparochie.nl
Terugblik vormselviering
Zaterdag 15 juni ontvingen in de Vituskerk in Blaricum 26 jongeren uit Huizen, Blaricum, Laren, Naarden en Bussum hun vormsel. In de viering gingen maar liefst zes priesters voor: bisschop Jan Hendriks, pastoor Carlos, pastoor Nico, pastor Mikel, pastor Javier en pastor Ignacio. Vamos gaf de viering extra glans met mooie, toepasselijke liederen. Tijdens de overweging noemde de bisschop twee voorbeelden van mensen die in hun leven de armen hielpen: de tiener Carlo Acutis die volgend jaar heilig wordt verklaard en die zijn zakgeld gaf aan de arme stadsgenoten zonder dat zijn ouders hier weet van hadden en Elisabeth die leefde in de tijd van de kruistochten en die na zelf ervaren te hebben wat armoede was, onder andere zieken bezocht en een ziekenhuis bouwde voor de armen. Heel inspirerend. Het was een mooie, drukbezochte viering.
Afscheid Martijn en Annette van kindercatechese
Donderdag 20 juni was de laatste kindercatechese van dit seizoen, maar het was ook de laatste kindercatechese die Martijn Wolters en Annette de Bruin organiseerden. Tien jaar geleden, mei 2014 organiseerden ze samen voor het eerst een bijeenkomst en in de loop der jaren hebben ze tientallen kinderen uit Blaricum en Huizen op een hele vrolijke manier meer over ons geloof geleerd. Zoals ieder jaar was deze laatste bijeenkomst van het seizoen een bijzondere feestelijke bijeenkomst. In Blaricum werd gezamenlijk gegeten en daarna werden er in de pastorietuin spelletjes gespeeld. Tegen het einde van de bijeenkomst werden ze verrast door twee locatieraadleden uit Huizen en Blaricum om hen te bedanken voor hun inzet al die jaren. Gelukkig blijven Martijn en Anette betrokken bij de parochie en is er zicht op opvolgers om de kindercatechese voort te zetten. Martijn en Annette, dank jullie wel!
Ter bemoediging
Er zijn er onder ons die een gelukte week achter de rug hebben;
er zijn er die tegenslag hadden
en er zijn er wellicht velen die geleefd hebben
in de opklaringen en de mist van de alledaagsheid.
En toch is ieder van ons de week begonnen met plannen,
vol hoop en verwachting.
Als wij nog iets verwachten en hopen
dan kunnen wij nog geloven en christen zijn.
Want dan kunnen wij vermoeden
dat God ons leidt als een herder
en dat Hij geduld met ons heeft:
dat Hij ons nodig heeft als wegbereiders voor elkaar.
Want wij mogen hopen
op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel
waarin Jezus meer zichtbaar en levend zal worden.
(www.kuleuven.be
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.